Издавачка делатностВојна академија своју издавачку делатност планира у оквиру Министарства одбране и обавља у сарадњи са Медија центром „Одбрана“. Издавачка делатност углавном обухвата публиковање основних и помоћних уџбеника за потребе школовања и усавршавања официра свих родова и служби Војске Србије, као и научне монографије наставника Војне академије.
 
Војна академија издаје часопис Војнотехнички гласник.
 
Први штампани број Војнотехничког гласника објављен је 1. јануара 1953. године, на основу Наредбе о формирању и излажењу, пов. бр. 9 начелника Генералштаба ЈНА, од 27. августа 1952. године, као и Наредбе о формирању уређивачког одбора, пов. бр. 11. начелника Генералштаба ЈНА, од 16. децембра 1952. године.
 
Данас је Војнотехнички гласник мултидисциплинарни научни часопис који објављује научне и стручне чланке из области основних истраживања (математике, рачунарских наука и механике) и технолошког развоја (електронике, телекомуникација, информационих технологија, машинства, материјала и хемијских технологија), као и техничке информације о савременим системима наоружања и савременим војним технологијама. Часопис прати јединствену интервидовску техничку подршку Војске на принципу логистичке системске подршке, области основних, примењених и развојних истраживања, као и производњу и употребу средстава наоружања и војне опреме. Часопис објављује и остала теоријска и практична достигнућа која доприносе усавршавању свих припадника српске, регионалне и међународне академске заједнице.
 
Уређивачка политика Војнотехничког гласника заснива се на препорукама Одбора за етичност у издаваштву (COPE Core Practices), као и на најбољим прихваћеним праксама у научном издаваштву. Војнотехнички гласник је члан COPE (Committee on Publication Ethics) од 2. маја 2018. године. Ово је часопис отвореног типа што значи да је сав садржај бесплатно доступан корисницима и њиховим установама. Корисници могу да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, штампају, претражују или да улазе у целокупне текстове чланака, као и да их користе у било које друге законски дозвољене сврхе без тражења претходног одобрења од издавача или аутора, што је у складу с дефиницијом отвореног приступа по BOAI.
 
Категоризацију Војнотехничког гласника утврђује Министарство науке Републике Србије, сагласно одлуци из члана 27. став 1. тачка 4), а по прибављеном мишљењу из члана 25. став 1. тачка 5) Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС", бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10), на годишњем нивоу. Категоризација часописа врши се према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који је прописао Национални савет за научни и технолошки развоју (Службени гласник РС, број 38/2008).
 
Часопис се прати у контексту Српског цитатног индекса – СЦиндекс (база података домаћих научних часописа) и Руског индекса научног цитирања (РИНЦ). Подвргнут је сталном вредновању (мониторингу) у зависности од утицајности (импакта) у самим базама и, посредно, у међународним (Clarivate Analytics) цитатним индексима.

Часопис излази тромесечно.
 
Детаљније информације о часопису, упутства за ауторе и архива бројева могу се пронаћи на сајту часописа.