Основне академске студије
Војна академија је акредитована образовна и научно-истраживачка установа Универзитета одбране Министарства одбране Републике Србије намењена школовању официра за потребе свих родова и служби Војске Србије у складу са мисијама и задацима наше Војске, које чине: одбрана Републике Србије од оружаног угрожавања споља, учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету и подршка цивилним властима у супротстављању претњама безбедности.

У Војној академији стиче се високо образовање на основним академским студијама, мастер академским студијама и докторским академским студијама, организује се последипломско стручно усавршавање, школују слушаоци за резервне официре и организују основна, примењена и развојна истраживања значајна за подизање квалитета високошколске наставе, оспособљавање научног и наставног кадра и увођење кадета у научни рад.

Школовање на основним академским студијама траје четири године и укупан број ЕСПБ које кадет треба да оствари да би завршио овај степен студија износи 240 бодова. Након завршетка студија кадети добијају диплому дипломираног официра или дипломираног инжењера у складу са студијским програмом, примају се у професионалну војну службу, унапређују у чин потпоручника и постају официри.

Студијски програми обухватају велики број различитих научних и стручних области. Садржаји студијских програма конципирани су тако да обезбеде будућим официрима потребан степен знања и вештина за успешно командовање јединицама родова – служби и експлоатацију и одржавање средстава наоружања и војне опреме у оквиру мисија и задатака Војске Србије. То се постиже кроз:
 • изражено широко опште образовање, што омогућава официрима шире сагледавање околности свих догађаја и активности;
 • усвајање потребних научностручних и стручно-апликативних знања и вештина у оквиру одређеног рода или службе;
 • развијање лидерских способности, потребних за успешно обављање старешинских дужности; развијање високих моралних особина личности и
 • стално усавршавање наставног особља и осавремењавање студијских програма.
Основне академске студије у Војној академији изводе се на десет студијских програма, и то:
 • Менаџмент у одбрани.
 • Противваздухопловна одбрана.
 • Војномашинско инжењерство.
 • Војноелектронско инжењерство.
 • Војнохемијско инжењерство.
 • АБХ одбрана.
 • Војно ваздухопловство.
 • Логистика одбране.
 • Јавне финансије.
 • Војногеодетско инжењерство.
 
Поред наведених студијских програма, настава се изводи и на једном заједничком студијском програму основних академских студија Војноиндустијско инжењерство, у сарадњи са Факултетом инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу, у трајању од четири године (осам семестара). Настава се реализује на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу прве три године и на Војној академији у четвртој години.

У новом акредитационом циклусу акредитовани су следећи студијски програми основних академских студија:
 
Студијски програми имају карактер интердисциплинарних студија у пољима друштвено-хуманистичких, природно-математичких и техничко-технолошких наука.

Студијски програм Копнена војска припада научној области Војне науке и има тежиште на друштвено-хуманистичким наукама. На овом студијском школују се будући официри родова Копнене војске и то: пешадије, оклопних јединица, артиљерије, инжињерије и речних јединица. Остали студијски програми имају тежиште на техничко-технолошким и  природно-математичким наукама. Студијски програм Технолошко инжењерство материјала и заштите припада научној области науке о заштити животне средине, а студијски програми Војноелектронско инжењерство, Војномашинско инжењерство, Војносаобраћајно инжењерство и Војно ваздухопловство спадају у научну област електортехничког, машинског, технолошког и саобраћајног инжењерства. Студијски програм Логистика одбране има карактер ИМТ студија.

Свака активност у Војној академији почива на високој стручности кадра, као главном стубу ауторитета официра. Водећи принципи извођења наставе јесу очигледност и стално проверавање нових знања кроз праксу, што доприноси развијању и јачању самопоуздања код младих људи. Знања стечена у практичном самосталном или тимском раду дају посебан печат укупном школовању, а изражена интердисциплинарност студијских програма и велики удео практичних знања и вештина дају могућност младом официру да успешно обавља професионалне задатке у променљивим и врло динамичним околностима, које карактеришу како савремени свет тако и саму војну професију.

Кадетима је омогућено и стицање међународних сертификата за енглески језик STANAG 6001 (међународни војни стандард) и ECDL (European Computer Driver Licence), обука у управљању моторним возилима за стицање возачке дозволе „Ц“ категорије и обука у скијању у скијашком центру Војне академије на Копаонику.

Поред тога, у току је процес поновне акредитације заједничког студијског програма основних академских студија у сарадњи са Факултетом инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу:

Војноиндустријско инжењерство.

Студијски програм основних академских студија Војноиндустријско инжењерство припада пољу техничко-технолошких наука и омогућава стицање звања дипломирани инжењер индустријског инжењерства. Дипломирани инжењери војноиндустријског инжењерства се могу запослити у различитим предузећима, која се баве производњом из сектора одбрамбене индустрије, односно у истраживачким и осталим установама Министарства одбране и других грана привреде Републике Србије, где  радећи на пословима одржавања, модернизације постојећих и развоја нових производа имају перспективу да постану део технолошког и индустријског развоја.