Мастер академске студије
Мастер академске студије обезбеђују проширивање знања стечених на основним академским студијама и стицање компетенција за обављање виших дужности у свом роду – служби, као и за обављања послова мастер менаџера, мастер инжењера, односно мастер аналитичара заштите животне средине.

Студије трају једну годину или два семестра, чиме се остварује 60 ЕСПБ.

Мастер студије реализују се у једанаест студијских програма:
 • Војноелектронско инжењерствo,
 • Војномашинско инжењерство,
 • Војнохемијско инжењерство
 • Менаџмент у одбрани,
 • Војни менаџмент,
 • Безбедносни менаџмент у одбрани,
 • Јавне финансије,
 • АБХ одбрана,
 • Војногеодетско инжењерство.
 • Форензичко инжењерство,
 • Логистика одбране.

Од школске 2021/2022. године планирана је реализација мастер академских студија на следећим студијским програмима: