ДАС студисјки програм Менаџмент у одбрани 
Студијски програм Менаџмент у одбрани нуди студентима најновија научна сазнања из области менаџмента у одбрани и наука одбране и прати нова остварења и тенденције у тим наукама и научним дисциплинама.

Сврха студијског програма је развијање научних способности и академских вештина за високо квалитетан и самосталан научно-истраживачки рад у складу са потребама система одбране и друштва. Кадрови се образују да критички процењују истраживачки рад других и да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања. Студијски програм омогућава развој теорије стратегијског менаџмента, стратегије, опертике, тактике, система националне безбедности, теорије доктрине, менаџмента људских ресурса, логистике у систему одбране и управљању финансијама у систему одбране.

Структура предмета докторских академских студија предвиђа четири обавезна и пет изборних предмета, чије је савладавање предуслов за квалитетну израду докторске дисертације.

Докторска дисертација је самосталан истраживачки рад који студент, првенствено у консултацији са ментором, осмишљава и спроводи током целокупних докторских академских студија, да би након испуњавања свих обавеза предвиђених студијским програмом дисертацију бранио пред комисијом.