ДАС студијски програм Војномашинско инжењерство 
Сврха студијског програма докторских академских студија Војномашинско инжењерство је оспособљавање студената, првенствено официра Војске Србије, за самостално решавање научноистраживачких проблема пројектовања, развоја, експлоатације, одржавања и испитивања сложених машинских система наоружања и војне опреме, развоја система за управљање и контролу сложених машинских система, као и проблеме развоја метода и техника за одржавање истих током њихове експлоатације у извршавању мисија и задатака Војске Србије.
 
Циљ студијског програма докторских академских студија Војномашинско инжењерство је школовање врхунских стручњака у области машинског инжењерства, способних за научноистраживачки рад и вођење сложених научноистраживачких и великих стручних пројеката са тежиштем на потребама Министарства одбране и Војске Србије, а који својим радом треба да допринесу развоју машинског инжењерства као научне дисциплине и свеукупном развоју науке.
Реализацијом овог студијског програма постиже се развој науке и критичког мишљења, препознатљивост домаћих научних истраживања на светском нивоу и образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања из области машинског инжењерства. Завршетком студија студенти су оспособљени да развијају нове технике и методе из области машинства и доприносе општем развоју система одбране и друштва у целини.
 
Крајњи циљ докторских академских студија је створити истраживачки потенцијал који ће бити у стању да одговори на глобалне изазове и претње. Доктори наука у области машинског инжењерства биће оспособљени за решавање сложених истраживачких, аналитичких и технолошких проблема који су у вези са применом савремених материјала, рачунарских алата и техника за пројектовање, развој, експлоатацију, одржавање и испитивање машинских компоненти наоружања и војне опреме, применом савремених погонских горива, оптичких и оптоелектронских система, савремених техника обраде података и интеграције сложених система наоружања и војне опреме, а у циљу побољшања њихове ефикасности и перформанси.