ДАС студијски програм Технолошко инжењерство материјала и заштите 
Сврха студијског програма докторских академских студија Технолошко инжењерство материјала и заштите је оспособљавање студената за решавање најсложенијих научно-истраживачких проблема из области технологије високоенергетских, погонских и других материјала одбрамбене намене као и заштите од оружја за масовно уништавањеу складу са мисијама и задацима Војске Србије и Министарства одбране.

Реализацијом овог студијског програма постиже се развој науке, критичког мишљења и образовање кадрова оспособљених да самостално воде оргинална и научно релевантна истраживања за решавање сложених проблема током различитих технолошких процеса са експлозивним материјама, убојним средствима, погонским средствима и материјалима за одбрамбене намене као и из проблематике заштите од оружја за масовно уништавање.

Завршетком студија студенти су оспособљени за рад у установама и предузећима за развој, испитивање или производњу експлозивних материја и убојних средстава, погонских средстава и осталих материјала за одбрамбене намене и да развијају нове материјале, технике и методе из области заштите од оружја за масовно уништавање и доприносе општем развоју система одбране и друштва у целини.

Доктори технолошких наука биће оспособљени за решавање сложених истраживачких, аналитичких и технолошких проблема током истраживања, развоја и употребе одређених средстава, као и за процену ризика у циљу безбедности и заштите на раду, заштите од пожара и експлозије које су у вези технолошким процесом као и за решавање сложених проблема везаних за заштиту и санирање последица НХБ акцидената у миру и рату, као и природних катастрофа.

Докторска дисертација је резултат самосталног истраживачког рада студента у изабраној ужој научној области и представља завршни део студијског програма коме се приступа после положених испита и темељног прегледа у ужој области која одређује предмет докторске дисертације.