ДАС студијски програм Војноелектронско инжењерство
Сврха студијског програма докторских академских студија Војноелектронско инжењерство је образовање студената за решавање сложених научноистраживачких проблема из области развоја и имплементације алгоритама обраде сигнала у радарским и телекомуникационим системима, као и алгоритама за оптимално и адаптивно управљање ракетним системима, имплементацији вештачке интелигенције у проблемима електротехничког и рачунарског инжењерства, као и развијању поступака и метода за противелектронско ратовање у складу са мисијама и задацима Војске Србије и Министарства одбране.
 
Циљ студијског програма Војноелектронско инжењерство је постизање научних способности и академских знања и вештина из области електротехничког и рачунарског инжењерства, са тежиштем на проблемима који се јављају током реализације задатака и мисија Војске Србије.
Овако постављен општи циљ изводи се ради припремања за најсложеније руководеће, наставничке или истраживачке дужности, развоја способности за решавање проблема уз примену савремених научних метода и поступака, повезивања основних знања из различитих области и њихове примене, развоја способности праћења савремених достигнућа у науци и струци, као и примене стечених знања и вештине у истраживачком раду, академској заједници, индустрији, локалној самоуправи и државним органима.
Током ових студија студенти стичу знања, вештине и способности које им омогућавају да самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области електротехничког и рачунарског инжењерства, организују и остварују развојна и научна истраживања која се односе на решавање сложених научноистраживачких проблема у области примене и пројектовања сложених електронских система и дају допринос широј академској заједници и друштву у целини, при чему се пажња обраћа на развој способности за тимски рад и развој професионалне етике.
 
Докторска дисертација је резултат самосталног истраживачког рада у изабраној ужој научној области и представља завршни део студијског програма. Израдом докторске дисертације студенти стичу научно искуство за креативан рад, писање радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, спроведене методе и поступке и резултате до којих се дошло, као и да даје нов научни допринос развоју науке и примени својих научних истраживања у пракси.