ћирилица | english
Preporučujemo
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Dekanat / Laboratorije i centri / Laboratorija za mašinske sisteme i logističko inženjerstvo

Laboratorija za mašinske sisteme i logističko inženjerstvo

Laboratorija za mašinske sisteme i logističko inženjerstvo je naučnoistraživačka laboratorija Vojne akademije u kojoj se realizuju osnovna i primenjena istraživanja u oblasti mašinskog inženjerstva, sa težištem u istraživanju naoružanja i motornih vozila, kao i interdisciplinarna istraživanja u oblasti logističkog inženjerstva, mehatronike i upravljanja životnim ciklusom sredstava naoružanja i vojne opreme. Laboratorija je deo naučnoistraživačke infrastrukture Vojne akademije i blisko sarađuje sa drugim naučnoistraživačkim laboratorijama i centrima Akademije.

Zadaci Laboratorije:

Ciljevi i zadaci laboratorije proističu iz Programa naučnoistraživačkog rada Vojne Akademije za period 2010-2015. godine, kao i iz Programa razvoja naučnoistraživačkog podmlatka Vojne akademije. U skladu sa navedenim programima ciljevi i zadaci Laboratorije su sledeći:

 • Stvaranje uslova za povećanje uticaja nauke i tehnologije na razvoj vojnih mašinskih sistema.
 • Realizacija naučnoistraživačkih projekata u skladu sa potrebama sistema odbrane i društva u celini u domenu delatnosti koje pokriva Laboratorija.
 • Primena znanja kroz inovacije od značaja za odbranu.
 • Saradnja sa naučnoistraživačkim laboratorijama slične delatnosti u sistemu odbrane i na fakultetima i institutima u Republici Srbiji, kao i saradnja sa poslovnim sistemima koji se bave proizvodnjom mašinskih sistema, kroz transfer znanja i tehnologija.
 • Saradnja sa upravnim i izvršnim organima logističke podrške Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na realizaciji projekata od interesa za razvoj logističke podrške i upravljanja životnim ciklusom vojnih mašinskih sistema.
 • Razvoj naučnoistraživačkog podmlatka kroz realizaciju istraživanja u okviru master radova i doktorskih disertacija saradnika Laboratorije.
 • Stvaranje uslova za održiv razvoj laboratorije kroz komercijalizaciju rezultata naučnoistraživačkog rada.
 • Doprinos razvoju celovite i funkcionalne infrastrukture za potrebe naučnoistraživačkog rada kao dela infrastrukture sistema naučnoistraživačke delatnosti Republike Srbije.

Delatnost rada:

Delatnost Laboratorije realizuje se kroz realizaciju naučnoistraživačkih projekata u okviru Programa osnovnih istraživanja, Programa tehnološkog razvoja i Programa integralnih i interdisciplinarnih istraživanja, u skladu sa definisanim prioritetima i pravcima istraživanja definisanim Programom Naučnoistraživačkog rada. Prioriteti i pravci istraživanja u domenu osnovnih istraživanja su sledeći:

 • istraživanja u oblasti mehanike naoružanja;
 • istraživanja u oblasti aerodinamike projektila;
 • istraživanja u oblasti mehanike leta;
 • istraživanja unutrašnjebalističkih procesa;
 • istraživanje u oblasti primenjene teorije oscilacija;
 • istraživanja u oblasti teramehanike;
 • istraživanja u oblasti teorije kretanja vozila visoke prohodnosti i
 • istraživanja u oblasti teorije pouzdanosti i efektivnosti tehničkih sistema.

Prioriteti i pravci istraživanja u domenu primenjenih istraživanja su sledeći:

 • integracija naoružanja na mobilne platforme;
 • vibrodijagnostika i analiza otkaza mehaničkih sistema;
 • tehnologije održavanja naoružanja i borbenih vozila;
 • automatizacija sistema za prenos snage borbenih vozila;
 • istraživanja u oblasti balističke zaštite;
 • istraživanja u oblasti lansera i
 • istraživanja u oblasti menadžmenta životnog ciklusa tehničkih sistema.

Pored osnovnih i primenjenih istraživanja u okviru naučne obasti mašinskog inženjerstva, istraživanja se realizuju u oblasti interdisciplinarnih istraživanja prema sledećim prioritetima:

 • Mehatronika:
  • istraživanja u oblasti raketne tehnike;
  • istraživanja u oblasti mehatronike specijalnih vozila i
  • istraživanja u oblasti primene teorije signala u dijagnostici mašinskih sistema.
 • Upravljanje životnim ciklusom sredstava specijalne namene:
  • rentabilnost izbora odbrambenih tehnologija;
  • istraživanja u oblasti ergonomije sredstava specijalne namene;
  • primena metoda višekriterijumske optimizacije u istraživanjima upotrebnog kvaliteta tehničkih sistema i
  • logističko inženjerstvo.

Interdisciplinarna istraživanja realizuju se u saradnji sa drugim naučnoistraživačkim laboratorijema i centrima Vojne akademije.

Trenutno se u Laboratoriji realizuju sledeći naučnoistraživački projekti ministarstva odbrane:

 • Integracija naoružanja i opreme na mobilne platforme;
 • Promene fizičko-hemijskih karakteristika sredstava za podmazivanje sklopova transmisije oklopnih vozila iz aspekta uticaja na održavanje vozila;
 • Interakcija raketa – lansirni uređaj;
 • Istraživanje stanja i mogućnosti modernizacije borbenih platformi lakih guseničnih vozila.

Pored realizacije naučnoistraživačkih projekata delatnost laboratorije realizuje se kroz inovatorski rad, ekspertsko-konsultantske usluge nadležnim organima ministarstva odbrane u oblasti istraživanja i razvoja sredstava naoružanja i vojne opreme (taktičke studije, prethodne analize, programi realizacije i dr.), saradnju sa preduzećima odbrambene industrije u oblasti transfera znanja i tehnologija, razvoj novih tehnologija održavanja i drugo.


                 Pripadnici             Projekti          Oprema              Galerija
HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna