ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Komandno-štabno usavršavanje i Osnovni komandno-štabni kurs

Komandno-štabno usavršavanje i Osnovni komandno-štabni kurs

Komandno-štabno usavršavanje
Načelnik
pukovnik Mišo Planojević
telefon: 011/2063-946
 
Komandno-štabno usavršavanje je drugi nivo karijernog usavršavanja oficira, koji se realizuje prema tipu karijere.
 
Obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i relizaciju sadržaja Programa komandno-štabnog usavršavanja oficira iz sastava Ministarstva odbrane, Generalštaba Vojske Srbije i oružanih snaga stranih zemalja.


Cilj usavršavanja

Cilj komandno-štabnog usavršavanja je osposobljavanje oficira za komandovanje taktičkim jedinicama svog roda - službe bataljonskog nivoa, obavljanje štabnih dužnosti u komandama brigadnog nivoa i drugih dužnosti u višim komandama Vojske Srbije i organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane, u okviru misija i zadataka koji proističu iz doktrinarnih i normativnih dokumenata u oblasti odbrane Republike Srbije.

Zadaci usavršavanja:
 • Upoznavanje oficira sa:
  • savremenim sistemima kolektivne bezbednosti i specifičnostima vojnih i doktrina operacija, organizacijom i upotrebom taktičkih i operativnih sastava (jedinica) oružanih snaga stranih zemalja i vojnih saveza i
  • dostignutim stepenom i pravcima razvoja i modernizacije vida, roda i službe.
 • Proširivanje teorijskih saznanja o:
  • aktuelnim i potencijalnim rizicima ugrožavanja mira u svetu;
  • mogućim izazovima, rizicima i pretnjama bezbednosti zemlje;
  • sadržajima doktrinarnih i normativnih dokumenata u oblasti odbrane Republike Srbije;
  • misijama i zadacima Vojske;
  • teoriji taktike i teorijskim osnovama operatike, vojne strategije i menadžmenta logističke podrške i
  • teorijskim osnovama naučnih i stručnih oblasti u okviru tipa karijere.
 • Osposobljavanje oficira za:
  • rešavanje taktičkih problema, samostalno i u timu;
  • komandovanje taktičkim jedinicama svog roda - službe bataljonskog nivoa, uz stvaralačku primenu doktrina i pravila angažovanja;
  • učešće u radu komandi taktičkog i operativnog nivoa u pripremi, organizovanju i izvođenju misija i zadataka Vojske;
  • donošenje odluka prilikom projektovanja i izvođenja operacija;
  • primenu standarda i procedura koji bi omogućili interoperabilnost, u skladu sa projektovanim pristupanjem savremenim bezbednosnim integracijama;
  • organizovanje civilno-vojne saradnje na taktičkom nivou radi uspešnog izvršavanja misija i zadataka Vojske Srbije;
  • ocenjivanje i izveštavanje o stanju operativnih i funkcionalnih sposobnosti taktičkih jedinica (sastava);
  • upravljanje sistemom obuke, kontrole i ocenjivanja osposobljenosti i
  • rešavanje problema iz delokruga poslova u okviru tipa karijere.
 • Održavanje i dalji razvoj psihofizičkih sposobnosti oficira potrebnih za uspešno obavljanje dužnosti za koje se usavršavaju.

Uslovi za prijem na usavršavanje

 
Uslove za izbor i upis na program usavršavanja (kriterijume) definiše nosilac planiranja. Kandidati za prijem na Komandno-štabno usavršavanje su oficiri Vojske i Ministarstva odbrane koji ispunjavaju uslove definisane kriterijumima.
 
Pripadnici stranih oružanih snaga primaju se na usavršavanje u skladu sa propisima koji definišu školovanje i usavršavanje stranih državljana u ustanovama i jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske i postignutim sporazumima.


Struktura Programa usavršavanja

Redni brojObrazovna područjaPredmetiSvega časova za područje
1.Vojnostručno obrazovanje1. Metodologija nauka odbrane
2. Vojna strategija
3. Bezbednosni menadžment
4. Osnove operatike
5. Menadžment logističkom podrškom
6. Obaveštajna i bezbednosna
    delatnost
7. Taktika rodova i službi
8. Vojni menadžment 2
634
2.
Stručno-specijalističko obrazovanje9. Taktika (Operacije jedinica
    taktičkog nivoa)
10. Operatika (Operacije snaga)
11. Odbrana stručnog rada

541
U k u p n o1175

 

Osnovni komandno-štabni kurs

Osnovni komandno-štabni kurs je karijerno usavršavanja oficira prvog nivoa.

Obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i relizaciju sadržaja Programa osnovnog komandno-štabnog kursa oficira iz sastava Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije.

 

Cilj usavršavanja

Cilj osnovnog komandno-štabnog kursa je razvoj liderskih sposobnosti i osposobljavanje oficira za uspešno obavljanje dužnosti komandira jedinice ranga čete (baterije, grupe brodova i avijacijskog ili helikopterskog odeljenja), zamenika komandanta bataljona i štabnih dužnosti u komandama ranga bataljona (diviziona, eskadrile i rečnog odreda).


Zadaci usavršavanja:


•    Upoznavanje polaznika sa:
    - dostignutim stepenom i pravcima razvoja i modernizacije sistema odbrane Republike Srbije u celini,  posebno sa razvojem vidova, rodova - službi Vojske Srbije,
    - osnovnim aktivnostima i postupcima komandira čete u realizaciji misija i zadataka Vojske Srbije, sa težištem na pripremanju i izvođenju borbenih dejstava,
    - sadržajima doktrinarnih i normativnih dokumenata u oblasti odbrane Republike Srbije i
  - borbenim sistemima, oružjem, materijalnim tehničkim sredstvima i opremom kojom su opremljene jedinice vida i roda - službe.
•   Obnavljanje i proširivanje teorijskih znanja o:
   - misijama i zadacima Vojske Srbije,
   - specifičnostima komandovanja i rukovođenja jedinicama svog roda - službe u okviru misija i zadataka Vojske Srbije i
    logističkoj podršci osnovnih taktičkih jedinica.
•   Osposobljavanje polaznika za:
   - komandovanje četom svog roda - službe u realizaciji dodeljenih zadataka u okviru misija Vojske Srbije,
    - rad u komandi ranga bataljona i u ulozi komandira ranga čete na planiranju, pripremi i organizovanju izvođenja borbenih dejstava,
    - osnovne postupke rada komandira čete na planiranju, organizovanju i izvršenju mobilizacije,
  - izvođenje kontrole i ocenjivanje osposobljenosti čete i izveštavanje o stanju operativnih i funkcionalnih sposobnosti,  
    - rukovanje i održavanje borbene tehnike, materijalnih sredstava i opreme čete,
    - upravljanje sistemom obuke, planiranje, organizovanje i izvođenje obuke u jedinici ranga čete u miru i ratu i
    - rad na pravilnom vođenju nastavne i tehničke dokumentacije i korišćenju materijalne baze obuke.
•    Održavanje i razvoj fizičkih sposobnosti oficira potrebnih za uspešno obavljanje dužnosti za koje se usavršavaju.

Uslovi za prijem na program usavršavanja
 
    - završene osnovne akademske studije na Vojnoj akademiji ili osnovne akademske studije na nekom od fakulteta u Republici Srbiji u trajanju od četiri godine i
    - obavljanje dužnosti na adekvatnom formacijskom mestu (o čemu donosi odluku GŠ VS) najmanje tri godine.
 
 
Struktura Programa usavršavanja
 
 

Redni broj

Nastavna podrčja

Predmeti

Ukupno časova za predmet

Svega časova za područje

1.

Vojnostručno obrazovanje

Komandovanje i rukovođenje

75

106

(29,45%)

Opšta taktika

13

Logistika

30

2.

Stručno-specijalistička obuka po modulima

Stručno-specijalistički predmeti po modulima

224

224

(62,22%)

3.

Fizičko vaspitanje

Fizička obuka

30

30

(8,33%)

U K U P N O

360

360

(100%)

 
 
HorSeparator
VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna