ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Upis u Vojnu akademiju - PRAVI IZBOR / Konkurs 2014

Konkurs 2014

U školskoj 2014/2015. godini primaće se kandidati muškog i ženskog pola iz građanstva za kadete, a za sledeće studijske programe:

 
1. Menadžment u odbrani - 4 kadeta za modul:

 • artiljerija
2. Vojnoelektronsko inženjerstvo - 14 kadeta za sledeće module:
 • telekomunikacije
 • informacioni sistemi
 • radarski sistemi
3. Vojnomašinsko inženjerstvo - 9 kadeta za sledeće module:
 • borbena vozila
 • naoružanje
 • vazduhoplovi i vazduhoplovni motori

4. Protivvazduhoplovna odbrana  - 4 kadeta za modul:

 • vazdušno osmatranje i javljanje

5. Vojno vazduhoplovstvo - 5 kadeta:

6. Logistika odbrane - 9 kadeta za  sledeće module:
 • opšta logistika
 • transport

7. Javne finansije - 5 kadeta

Sadržaji u okviru studijskih programa su zajednički za I i II godinu studija, dok će se u skladu sa potrebama sistema odbrane kadeti opredeljivati za određeni modul u okviru studijskog programa po završetku II godine studija.

USLOVI KONKURSA:

 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

 • da su državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora.
 

POSEBNI USLOVI KONKURSA:

 • da su rođeni 1993. godine ili kasnije
 • da su završili četvorogodišnju srednju školu ili da pohađaju četvrti razred srednje škole.
 
 

Kandidati za kadete studijskog programa Vojno vazduhoplovstvo moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj studijski program.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadete Vojne akademije Univerziteta odbraneu Beogradu polažu kvalifikacioni ispit i podležu proveri zdravstvene i fizičke sposobnosti. 

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE KADETA:


Školovanje u Vojnoj akademiji ima strukturu osnovnih akademskih studija prvog stepena u trajanju od četiri  godine što podrazumeva 240 ESPB i integrisanih akademskih studija za studijski program Vojno vazduhoplovstvo u trajanju od pet godina, što podrazumeva 300 ESPB. Posle završetka školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje koje je propisano  akreditovanim studijskim programima.

Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.

Za vreme školovanja svi kadeti Vojne akademije imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja kadetima su obezbeđeni smeštaj i ishrana u internatu vojne škole, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Međusobne obaveze lica primljenih na školovanje i Ministarstva odbrane Republike Srbije regulišu se ugovorom.

NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA:

Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka, a vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka u Regionalnom centru Ministarstva odbrane u opštini gde se nalaze na odsluženju vojnog roka.

Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta.

Obrazac prijave se dobija u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom prijavljivanja.

Uz prijavu prilažu:
 • overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
 • overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora;
 • overene fotokopije svedočanstva svih razreda i fotokopiju diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno, svedočanstva završenih razreda i overenu đačku knjižicu sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate kojima je školovanje u toku).

Fotokopije dokumenata traženih po konkursu kandidat može, uz davanje na uvid njihovog originala, besplatno da overi u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom konkurisanja.

Prilikom dolaska na selekciju u Vojnu akademiju kandidat mora sa sobom obavezno da ima dokument za ličnu identifikaciju (lična karta).

SELEKCIJA KANDIDATA

Realizuje se u dva dela.

U prvom delu kandidati polažu prijemni ispit iz oblasti matematike i podležu proveri fizičke sposobnosti. Nakon rešenih prigovora, formira se rang lista na osnovu propisanih merila za utvrđivanje redosleda kandidata.

Na drugi deo selekcije (zdravstveno-medicinska i psihološka procena) pozivaju se kandidati počev od najboljeg pa sve dok se ne popuni traženi broj zdravstveno sposobnih kandidata.

Vremenski termini za selekciju kandidata kao i datum, mesto i vreme biće istaknut
i na zvaničnoj internet stranici Vojne akademije i zvaničnoj internet stranici Univerziteta odbrane.

Neće se rangirati kandidati koji imaju negativnu medicinsko-zdravstvenu, psihološku i bezbednosnu procenu.

MERILA ZA UTRVĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Utvrđivanje redosleda prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:

 • školski uspeh u I, II, III i IV razredu ili polugodištu IV razreda srednje škole do 40 bodova;
 • rezultati prijemnog ispita iz oblasti matematike do 45 bodova i
 • rezultati provere fizičke sposobnosti do 15 bodova.

Konkurs je otvoren od 15. februara  do 31. marta 2014. godine

 

Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odseku za pitanja kadeta i slušalaca Vojne akademije, na telefone: 011/3603-112 i 011/3603-344, ili preko elektronske pošte: upis@va.mod.gov.rs i stud.sluzba@va.mod.gov.rs.


HorSeparator
Maksima
“Život je večita borba. Ko sme taj može, ko ne zna za strah taj ide napred”
...To te sprema za život kada ćeš preuzeti odgovornost za svoju porodicu, decu, jedinicu i širu zajednicu. Naučićeš da smelo živiš sa strahom, da donosiš odluke kad je teško, kad nema vremena, kad od tvoje odluke zavise životi drugih ljudi. Ako u tome budeš uspešan, to će te vremenom ispunjavati ponosom i zadovoljstvom, a drugi će te prepoznati kao oficira za velike poduhvate.

I tako ćeš rasti tokom cele tvoje karijere. O visinama nećeš morati da sanjaš. Do njih sasvim sigurno možeš stići.
VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna