Менаџмент у одбрани

Студијски програм ''Менаџмент у одбрани'' нуди студентима најновија научна сазнања из области менаџмента у одбрани и наука одбране и прати нова остварења и тенденције у тим наукама и научним дисциплинама.

Сврха овог студијског програма је развој науке о менаџменту у одбрани и наука одбране, критичког мишљења и образовање кадрова који су оспособљени да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања које доприносе општем развоју друштва, као и да критички процењују истраживања других.

Циљеви студијског програма докторских студија Менаџмент у одбрани су постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфични  практичним вештинама неопходним за будући развој каријере. Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја менаџмента, а нарочито војног менаџмента и менаџмента у систему одбране.

Структура предмета докторских студија предвиђа четири обавезна и пет изборних предмета, чије је савладавање предуслов за квалитетну израду докторске дисертације.

Обевезни предмети чине базичне теоријске и методолошке претпоставке за изучавање система одбране у оквиру стратегије националне безбедности, доктрине одбране, војне доктрине и управљања војним операцијама.

Изборни предмети су осмишљени тако да први изборни блок пружа шира теоријска схватања о детерминантама система националне одбране првенствено са становишта геополитичких и савремених концепција националне и колективне безбедности Други блок чине базичне теоријске претпоставке о менаџменту одбране и процесу одлучивања, а трећи блок пружа специфична знања у оквиру ових области, као што су пројектни менаџмент и системи за подршку одлучивању. Четврти изборни блок пружа теоријске и методолошке основе за моделирање процеса планирања, програмирања, буџетирања и извршења у систему одбране, као и за ангажовање система одбране у ванредним ситуацијама. Изборни предмети у петом блоку односе се на два врло значајна сегмента система одбране, а то су људки ресурси и логистика.

Докторска дисертација је самосталан истраживачки рад који студент, првенствено у консултацији са ментором, осмишљава и спроводи током целокупних докторских студија, да би након испуњавања свих обавеза предвиђених студијским програмом бранио пред компетентном комисијом.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs