Menadžment u odbrani

Studijski program ''Menadžment u odbrani'' nudi studentima najnovija naučna saznanja iz oblasti menadžmenta u odbrani i nauka odbrane i prati nova ostvarenja i tendencije u tim naukama i naučnim disciplinama.

Svrha ovog studijskog programa je razvoj nauke o menadžmentu u odbrani i nauka odbrane, kritičkog mišljenja i obrazovanje kadrova koji su osposobljeni da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja koje doprinose opštem razvoju društva, kao i da kritički procenjuju istraživanja drugih.

Ciljevi studijskog programa doktorskih studija Menadžment u odbrani su postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifični  praktičnim veštinama neophodnim za budući razvoj karijere. Ciljevi studijskog programa doktorskih studija su usklađeni sa savremenim pravcima razvoja menadžmenta, a naročito vojnog menadžmenta i menadžmenta u sistemu odbrane.

Struktura predmeta doktorskih studija predviđa četiri obavezna i pet izbornih predmeta, čije je savladavanje preduslov za kvalitetnu izradu doktorske disertacije.

Obevezni predmeti čine bazične teorijske i metodološke pretpostavke za izučavanje sistema odbrane u okviru strategije nacionalne bezbednosti, doktrine odbrane, vojne doktrine i upravljanja vojnim operacijama.

Izborni predmeti su osmišljeni tako da prvi izborni blok pruža šira teorijska shvatanja o determinantama sistema nacionalne odbrane prvenstveno sa stanovišta geopolitičkih i savremenih koncepcija nacionalne i kolektivne bezbednosti Drugi blok čine bazične teorijske pretpostavke o menadžmentu odbrane i procesu odlučivanja, a treći blok pruža specifična znanja u okviru ovih oblasti, kao što su projektni menadžment i sistemi za podršku odlučivanju. Četvrti izborni blok pruža teorijske i metodološke osnove za modeliranje procesa planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja u sistemu odbrane, kao i za angažovanje sistema odbrane u vanrednim situacijama. Izborni predmeti u petom bloku odnose se na dva vrlo značajna segmenta sistema odbrane, a to su ljudki resursi i logistika.

Doktorska disertacija je samostalan istraživački rad koji student, prvenstveno u konsultaciji sa mentorom, osmišljava i sprovodi tokom celokupnih doktorskih studija, da bi nakon ispunjavanja svih obaveza predviđenih studijskim programom branio pred kompetentnom komisijom.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs