Dokumenti

Odluka o akreditaciji Vojne akademije za naučnoistraživačku delatnost

Rešenje o dopuni i izmeni dozvole za rad

Pravilnik o usklađivanju stručnih, akademskih ili naučnih naziva stečenih prema propisima koji su važili do stupanja Zakona o visokom obrazovanju

Odluka o akreditaciji Vojne akademije

Uverenje o akreditaciji Vojne akademije

Odluka o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija (OAS) ABHO

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija (OAS) ABHO

Odluka o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija (MAS) ABHO

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija (MAS) ABHO

Pravilnik o priznavanju stranih isprava o završenim kursevima i drugim oblicima karijernog usavršavanja

Podaci za uplatu  administrativne takse za priznavanje strane visokoškolske isprave

Obrazac zahteva za priznavanje strane isprave o završenom karijernom usavršavanju

Zakon o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS 76/05)

Zakon o izmeni zakona o visokom obrazovanju

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti

Zakon o izmeni zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti

Zakon o inovacionoj delatnosti

Dozvola za rad Univerziteta odbrane

Uverenje o akreditaciji Univerziteta odbrane

Uverenje o akreditacija Vojne akademije

Odluka o akreditaciji Vojne akademije za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti

Uverenje o akreditaciji studijskih programa Vojne akademije

Uverenje o akreditaciji master akademskih studija Vojne akademije

Uverenje o akreditaciji doktorskih akademskih studija (studijski program Menadžment u odbrani) Vojne akademije

Uverenje o akreditaciji doktorskih akademskih studija (studijski program Vojnomašinsko inženjerstvo) Vojne akademije

Statut Univerziteta odbrane (SVL 24-2011)

Statut Vojne akademije ("SVL" 17/12, na snazi od 11. jula 2012. godine).\

Informator o radu Vojne akademije

Strategija obezbeđenja kvaliteta Vojne akademije

Obrazac za izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika

Pravilnik o načinu, postupku i bližim uslovima za sticanje zvanja nastavnika stranog jezika, nastavnika veština i saradnika

Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs