Јавне финансије

Студијски програм Јавне финансије има све елементе програма основних академских студија, који су прописани Законом и стандардима. По својој структури, у складу са  Правилником о листи стручних, академских и научних назива припада пољу друштвено-хуманистичких наука.

Програм је усмерен тако да студенти завршетком студија, по­ред чина офи­цира финансијске службе, стичу академско звање дипломирани економиста.

Услови за упис на студијски програм је завршена четворогодишња средња школа, положен пријемни испит и здравствено стање кандидата. Пријемни испит обухвата полагање тестова из области физичке спремности и математике. По завршеном пријемном испиту врши се рангирање, а онда се, према ра­нглисти врши пријем кандидата до броја предвиђеног Планом пријема. Поред наведеног, вр­ше се лекарски прегледи кандидата ради стицања увида у њи­хо­во здравствено стање. Са­мо потпуно здрави кандидати могу се уписати у Војну академију.  Остали детаљи у вези са уписом и условима уписа регулисани су Правилником о упису.

Циљ студијског програма је стицање компетенција и академских знања и веш­ти­на из об­ласти економије. То, поред осталог, укључује и развој кре­а­тивних офи­цир­ских и економских способности неопходних за решавање про­бле­ма и задатака у вези са финансирањем, рачуноводством и ревизијом у јавном сектору, разматрања и решавања спе­ци­фи­чних, ускостручних про­­блема, способност критичког и аналитичког мишљења, развијање особина за тим­ски рад, ко­оперативности, комуникативности и овладавање специфичним прак­ти­ч­ним вештинама по­тре­бним за оптималан професионалан рад.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама  студија можете погледати ОВДЕ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs