Основне академске студије

Студирањем  садржаја  из  студијског  програма  кадети  стичу  знања  из следећих  области:  друштвених наука, менаџмента, економских наука, организационих наука, математике и природних наука, као и из области технологија, машинства, саобраћаја, електротехнике и рачунарства. Након усвајања знања из ових предметних области кадети имају основна знања за изучавање специфичних стручних и специјалистичких предмета, из одређених модула.
Студијски програми обухватају велики број различитих научних и стручних области, због чега имају карактер интердисциплинарних студија. 

Основне академске студије реализују се кроз осам студијских програма:
  • Менаџмент у одбрани,
  • Војномашинско инжењерство,
  • Војноелектронско инжењерство,
  • АБХ одбрана, 
  • Противваздухопловна одбрана, 
  • Логистика одбране,
  • Војногеодетско инжењерство и 
  • Јавне финансије. 
Интегрисане академске студије реализују се кроз студијски програм Војно ваздухопловство.

Студијски програми по својој структури имају карактер интердисциплинарних студија у пољима друштвено-хуманистичких, природно-математичких и техничко-технолошких наука. Студијски програми Менаџмент у одбрани и Јавне финасије имају тежиште на друштвено-хуманистичким наукама, а остали студијски програми на техничко-технолошким и природно-математичким наукама.
 
Сходно томе, студијски програм Менаџмент у одбрани спада у научну област Менаџмент и бизнис, студијски програм Јавне финасије спада у научну област економских наука, студијски програм АБХО у научну област науке о заштити животне средине а студијски програми Војномашинског инжењерства,  Војноелектронског инжењерства, Војногеодетског инжењерства и Војног ваздухопловства у научну област машинског, електротехничког, геодетског и саобраћајног инжењерства. Студијски програм Логистика одбране има карактер ИМТ студија.
 
На основне академске студије у Војној академији могу се уписати лица након успешно завршене четворогодишње средње школе и по основу објављеног конкурса. Од 2007. године постоји могућност студирања и особа женског пола. Пре пријема на основне академске студије врши се провера знања из области математике, као и здравствених и физичких способности кандидата.

Приликом уписа, кадети  се опредељују по ком студијском програму желе да се школују. На избор студијског програма највише утичу лична интересовања и способности кадета. 

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs