latinica | english
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Основни студијски програми / Заједнички студијски програми

Заједнички студијски програми

Заједнички студијски програм Војноиндустријско  инжењерство

 

 


У априлу 2010. године на Машинском факултету у Крагујевцу акредитовани су  нови студијски програ­ми основних и дипломских акаде­мских (мастер) студија војноиндустриј­ског инжењерства.

Студијске програме у пољу техничко-технолошких наука из области индустријског инжењерства и инжењер­ског менаџмента, заједнички   реализују Машински   факултет из Крагујевца   и   Војна   академија   из   Београда.

Мотив за покретање овог заједни­чког програма је изражена потреба за реализацијом  студијских  програма  по којима ће бити школован   инжењерски   кадар,   у складу са захтевима одбрамбене индустрије Републике Србије.

Студијски  програми  обају  нивоа  међународно су  усаглашени  са  реле­вантним  студијским  програмима из земаља ЕУ.

Усвајање академских знања и вештина и постизање компетенција неопходних  за  обављање  почетних  дужности  војноиндустријског инжењера,  дужности  дипломираног  војноиндустриј­ског  инжењера  – мастер одређене спе­ција­лности и за обављање менаџерских дужности у предузећима одбрамбене индустрије.

Проучавање  садржаја  из сту­дијског програма обезбеђује специфичне исходе  прилагођене потребама одбра­мбене  индустрије. 

Студијски  програм  претежно  се  реализује  на  Машинском  факултету  у Крагујевцу. У   току  четврте    године  ос­новних  академских  студија и  у  току  дру­гог  семестра  дипломских академских студија део наставног процеса изводи се на Војној академији у Београду. На тај начин оптимално се користе ресурси обеју институција, реализатора студијског програма.

Предвиђена  је и стручна пракса у  предузећима одбрамбене индустрије.  Сте­­чено  знање  представља  добру  осно­ву  за  дипломске,  односно докторске сту­дије.

На основним академским студи­јама и дипломским  академским студијама изучавају се два модула: Пројектили и упаљачи и  Наоружање.

Након завршетка стиче се диплома: Инжењер војноиндустријског инжењерства, односно на дипломским академским студијама диплома: Дипломирани војноиндустријски нжењер-мастер.
структура студијског програма

Војноиндустријско инжењерство

ОСНОВНЕ  академскЕ студијЕ

РБ

Ш

Назив предмета

С

Тип

Статус

предмета

Часови активне наставе недељно

Остали

часови

недељно

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1.                    

БВИ1100

Математика 1

1

ТМ

ОЗ

2

2

0

1

6

2.                    

БВИ1200

Механика 1

1

НС

ОЗ

2

2

0

1

6

3.                    

БВИ1300

Рачунарски алати

1

АО

ОЗ

2

0.6

1.4

1

6

4.                    

БВИ1400

Машински материјали

1

TM

ОЗ

2

1.6

1.4

1

6

5.                    

БВИ1500

Енглески језик

1

АО

ОЗ

2

2

0

1

6

6.                    

БВИ2100

Математика 2

2

ТМ

ОЗ

2

2

0

1

6

7.                    

БВИ2200

Отпорност материјала

2

НС

ОЗ

2

2

0

1

6

8.                    

БВИ2300

Електротехника са електроником

2

НС

ОЗ

2

1.6

0.4

1

6

9.                    

БВИ2400

Техничко цртање са комп. графиком

2

АО

ОЗ

3

0

2

1

6

10.                 

БВИ2500

Основи предузетничког менаџмента и економије

2

АО

ОЗ

2

2

0

1

6

Укупно часова активне наставе на I години студија = 630

150

60

ДРУГА ГОДИНА

11.                 

БВИ3100

Математика 3

3

ТМ

ОЗ

2

2

0

1

6

12.                 

БВИ3200

Механика 2

3

НС

ОЗ

2

2

0

1

6

13.                 

БВИ3300

Механика флуида

3

НС

ОЗ

2

1.6

0.4

1

6

14.                 

БВИ3400

Машински елементи

3

НС

ОЗ

2

1

2

1

6

15.                 

БВИ3500

Термодинамика

3

НС

ОЗ

2

2

0

1

6

16.                 

БВИ4100

Механика 3

4

НС

ОЗ

2

2

0

1

6

17.                 

БВИ4200

Енергија и животна средина

4

АО

ОЗ

2

1.6

0.4

1

6

18.                 

БВИ4300

Производне технологије

4

СА

ОЗ

3

1

1

1

6

19.                 

БВИ4400

Инжењерски алати

4

НС

ОЗ

2

1

1

1

6

20.                 

БВИ4500

Погонски и мобилни системи

4

НС

ОЗ

2

1

1

1

6

Укупно часова активне наставе на II години студија =630

150

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.                 

БВИ5100

Основи конструисања

5

НС

ОЗ

2

2

1

1

6

22.                 

БВИ5200

Мерење и управљање

5

ТМ

ОЗ

2

2

1

1

6

23.                 

БВИ5300

Унутрашња балистика

5

НС

ОЗ

3

2

0

1

6

24.                 

БВИ5400

Основи логистике

5

НС

ОЗ

3

2

0

1

6

 25. a.          

БВИ5501

Методе конструисања

5

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 25. b.          

БВИ5502

Компјутерска анализа конструкција

5

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 25. c.          

БВИ5503

Конструисање помоћу рачунара

5

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 25. d.          

БВИ5504

Брза израда прототипова

5

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 25. e.          

БВИ5505

Одржавање техничких система

5

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 25. f.           

БВИ5506

Програмски језици

5

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 25. g.          

БВИ5507

Пренос топлоте и масе

5

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 25. h.          

БВИ5508

Хидрауличне и пнеуматске машине

5

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

26. a.            

БВИ6101

Рач. подрж. мерење и управљање

6

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

26. b.           

БВИ6102

Компјутерски подржано инжењерство

6

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

26. c.            

БВИ6103

Пренос снаге флуидом

6

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

26. d.           

БВИ6104

Производни системи

6

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

26. e.            

БВИ6105

Основе процесних апарата и постројења

6

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

26. f.            

БВИ6106

Инжењерски софтвери

6

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

26. g.            

БВИ6107

Електрични и серво уређаји

6

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

26. h.           

БВИ6108

Електроника

6

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 27.                

БВИ6200

Мерење, контрола и квалитет

6

НС

OЗ

2

1.6

0.4

1

6

 28.                

БВИ6300

CAD/CAM/CAE

6

СА

OЗ

2

1.6

0.4

1

6

 29.                

БВИ6400

Спољна балистика

6

НС

ОЗ

3

2

0

1

6

 30.                

БВИ65X0

1. Обавезни предмет модула

6

СА

ОМ

3

2

0

1

6

Укупно часова активне наставе на III години студија =720

150

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 31. a            

БВИ7101

Технологија модификације и регенерације површина

7

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 31. b           

БВИ7102

Савремени поступци пластичног обликовања

7

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 31. c            

БВИ7103

Трибомеханички системи

7

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 31. d           

БВИ7104

Организација производње и операциона истраживања

7

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 31. e            

БВИ7105

Пројектовање технолошких процеса

7

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 31. f            

БВИ7106

Методе унапређења квалитета

7

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 31. g            

БВИ7107

Пројектовање информационих система и база података

7

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 31. h           

БВИ7108

Технологија прераде пластичних маса

7

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

32.                 

БВИ72X0

2. Обавезни предмет модула

7

СА

ОМ

3

2

0

1

6

33.                 

БВИ73X0

3. Обавезни предмет модула

7

СА

ОМ

3

2

0

1

6

34.                 

БВИ740X

1. Изборни предмет модула

7

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

35.                 

БВИ7500

Стручна пракса

8

СА

ИБМ

 

 

 

 

6

36.                 

БВИ8100

Корозија и заштита материјала

8

СА

ОЗ

3

2

0

1

6

37.                 

БВИ8200

Борбена употреба наоружања

8

СА

ОЗ

3

2

0

1

6

38.                 

БВИ83X0

4. Обавезни предмет модула

8

СА

ОМ

3

2

0

1

6

39.                 

БВИ840X

2. Изборни предмет модула

8

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

40.                 

БВИ8500

Завршни рад

8

СА

ИБМ

 

 

 

 

6

Укупно часова активне наставе на IV години студија =600

150

60

 


структура студијског програма

Војноиндустријско инжењерство

 Основне академске студије

- изборни предмети –

Рб

Ш

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

Изборни предмети студијског програма

1.         

БВИ5501

Методе конструисања

СА

ИЗ

3

1.6

0.4

0

6

2.         

БВИ5502

Компјутерска анализа конструкција

СА

ИЗ

3

1.6

0.4

0

6

3.         

БВИ5503

Конструисање помоћу рачунара

СА

ИЗ

3

1.6

0.4

0

6

4.         

БВИ5504

Брза израда прототипова

СА

ИЗ

3

1.6

0.4

0

6

5.         

БВИ5505

Одржавање техничких система

СА

ИЗ

3

1.6

0.4

0

6

6.         

БВИ5506

Програмски језици

СА

ИЗ

3

1.6

0.4

0

6

7.         

БВИ5507

Пренос топлоте и масе

СА

ИЗ

3

1.6

0.4

0

6

8.         

БВИ5508

Хидрауличне и пнеуматске машине

СА

ИЗ

3

1.6

0.4

0

6

1.         

БВИ6101

Рач. подрж. мерење и управљање

СА

ИЗ

3

1.6

0.4

0

6

2.         

БВИ6102

Компјутерски подржано инжењерство

СА

ИЗ

3

1.6

0.4

0

6

3.         

БВИ6103

Пренос снаге флуидом

СА

ИЗ

3

1.6

0.4

0

6

4.         

БВИ6104

Производни системи

СА

ИЗ

3

1.6

0.4

0

6

5.         

БВИ6105

Основе процесних апарата и постројења

СА

ИБЗ

3

1.6

0.4

0

6

6.         

БВИ6106

Инжењерски софтвери

СА

ИБЗ

3

1.6

0.4

0

6

7.         

БВИ6107

Електрични и серво уређаји

СА

ИБЗ

3

1.6

0.4

0

6

8.         

БВИ6108

Електроника

СА

ИБЗ

3

1.6

0.4

0

6

1.         

БВИ7101

Технологија модификације и регенерације површина

СА

ИБЗ

3

1.6

0.4

0

6

2.         

БВИ7102

Савремени поступци пластичног обликовања

СА

ИБЗ

3

1.6

0.4

0

6

3.         

БВИ7103

Трибомеханички системи

СА

ИБЗ

3

1.6

0.4

0

6

4.         

БВИ7104

Организација производње и операциона истраживања

СА

ИБЗ

3

1.6

0.4

0

6

5.         

БВИ7105

Пројектовање технолошких процеса

СА

ИБЗ

3

1.6

0.4

0

6

6.         

БВИ7106

Методе унапређења квалитета

СА

ИБЗ

3

1.6

0.4

0

6

7.         

БВИ7107

Пројектовање информационих система и база података

СА

ИБЗ

3

1.6

0.4

0

6

8.         

БВИ7108

Технологија прераде пластичних маса

СА

ИБЗ

3

1.6

0.4

0

6

Изборни предмети модула М1 - Наоружање и М2 - Пројектили и упаљачи

1.         

БВИ7401

Технологија производње наоружања

СА

ИБЗ

3

3

0

1

6

2.         

БВИ7402

Технологија одржавања убојних средстава

СА

ИБЗ

3

3

0

1

6

3.         

БВИ8401

Технологија одржавања наоружања

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

4.         

БВИ8402

Технологија производње убојних средстава

СА

ИБЗ

3

2

0

1

6

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм

ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО инжењерство

МАСТЕР академскЕ студијЕ

- Заједнички обавезни предмети свих модула -

 

Р.б.

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе недељно

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

(лаб. вежбе)

Прва година

1.       

МВИ10

Унутрашње балистичко пројектовање

I

O

3

1

0

0

0

6

2.       

МВИ20

Интеграција наоружања на мобилне платформе

I

O

3

1

0

0

0

6

3.       

МВИ30

Основи ракетног наоружања

I

O

2

2

0

0

0

6

4. a. 

МВИ41

CIM – компјутером интегрисана производња

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

4. b.              

МВИ42

Пројектовање система аутоматског управљања

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

4. c. 

МВИ43

Мехатроника

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

4. d.              

МВИ44

Компјутерске симулације и оптимизација процеса

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

4. e. 

МВИ45

Техничка дијагностика

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

4. f.  

МВИ46

Роботика и мехатроника

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

4. g.              

МВИ47

Теорија и техника мерења

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

4. h.              

МВИ48

Методе поузданости машинских система

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

5. a. 

МВИ51

Индустријски рачунарски системи

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

5. b.              

МВИ52

Виртуелни инжењеринг

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

5. c. 

МВИ53

Трибомеханички системи

I

ИЗ

3

2

0

0

0

 

5. d.              

МВИ54

ХИП компоненте и системи аутоматског управљања

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

5. e. 

МВИ55

Алтернативни погонски системи

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

5. f.  

МВИ56

Погонски материјали

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

5. g.              

МВИ57

Менаџмент мрежама снабдевања

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

5. h.              

МВИ58

Инжењеринг безбедности и управљање ризиком

I

ИЗ

3

2

0

0

0

6

6.       

МВИ60

Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског - мастер рада (ВМИ)

II

ИЗ

 

 

20

 

 

10

7.       

МВИ70

Стручна пракса

II

ИЗ

 

 

 

 

 

10

8.       

МВИ80

Дипломски рад

II

ИЗ

 

 

 

 

 

10

Укупно часова активне наставе на години студија =630

 

60


 

Заједнички студијски програм Мехатроника на моторним возилима

 


Студијски програм Мехатроника на  моторним возилима је усаглашен са савременим светским научним токовима и стањем струке, а упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама.

Студијски програм Мехатроника  на моторним возилима је конципиран на дати начин је целовит и свеобухватан и пружа студентима најновија научна и стручна знања из ове области.

Сврха студијског програма је образовање студената за професију мастер инжењера мехатронике у складу са потребама друштва.

Студијски програм Мехатроника  на моторним возилима је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Државни Универзитет у Новом Пазару и Војна Академија у Београду су дефинисали циљеве који воде ка образовању високо компетентних кадрова из области технике, као и задатке које треба испунити да би се до тог циља стигло.

Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују мастер инжењери мехатронике који поседују компетентност у европским и светским оквирима.

Услов за упис на студијски програм су завршене основне студије са најмање 240 ЕСПБ.

Студенти у оквиру студијског програма имају обавезне и изборне предмете. Изборни предмети се бирају из групе предложених предмета, при чему морају бити испуњени предуслови који се прописују за похађање наставе из изабраног предмета. Структура студијског програма је обезбедила да изборни предмети буду заступљени са најмање 20% ЕСПБ бодова.

Настава се изводи кроз предавања и вежбе. Током наставног процеса се ставља акценат на самосталан и истраживачки рад студента као и на његово појачано лично укључивање у наставни процес. На предавањима се, уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава, излаже предвиђено градиво, али се том приликом студентима указује и на истраживачке трендове у дотичној области. На вежбама, које прате предавања, се решавају конкретни задаци и излажу примери који додатно илуструју градиво. На вежбама се дају и додатна објашњења градива које је пређено на предавањима. Вежбе могу да буду аудиторне, лабораторијске, рачунарске или рачунске. Део вежби се може одвијати и у фабрикама или другим институцијама.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Мехатронике, што поред осталог, укључује образовање стручњака који поседују довољно продубљеног знања из мехатронике, а примењено на области роботике, аутоматизације и савремене механизације.

Свршени студенти мастер академских студија мехатроника  на моторним возилима  су компетентни да решавају реалне проблеме из праксе као и да наставе школовање уколико се за то определе, да на одговарајући начин напишу и да презентују резултате свог рада. Током студија се инсистира на што интензивнијем коришћењу информа­ционо-комуникационих технологија, поседују компетенцију за праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем,  оспособљени су да пројектују, организују и управљају производњом.

Курикулум мастер академских студија Мехатроника  на моторним возилима  је формиран тако да задовољи све постављене циљеве. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.

Саставни део курикулума мехатронике  на моторним возилима  је стручна пракса и практичан рад у трајању од 45 часова, која се реализује у одговарајућим научноистраживачким установама или организацијама за обављање иновационе активности.

Студент завршава студије израдом мастер рада који се састоји од студијског истраживачког рада неопходног за продубљено разумевање области из које се мастер рад ради, и израде самог рада.

Мастер рад се брани пред комисијом која се састоји од најмање 3 наставника при чему макар један мора да буде са другог департмана или факултета.


 


Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Мехатроника на моторним  возилима

 

Ред. број

Шифра предмета

Назив предмета

Семестар

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

Прва година студија

1.

САУМ.1.ВЕИ

Системи аутоматског управљања на моторним возилима

1.

НС

ОПМ

3

2

 

 

6

2.

ОКМВ.3.ВМИ

Основи конструкције мотора и возила

1.

НС

ОПМ

2

2

 

 

4

3.

МСВ.1.ВМИ

Мехатронички системи возила

1.

НС

ОПМ

3

2

 

 

5

4.

 

Изборни предмет модула 1 (бира 1 од 2)

4а.

 

Пословна комуникација

1.

ТМ

ИПМ

3

2

 

 

6

4б.

 

Методологија научних истраживања

1.

5.

 

Изборни предмет модула 1 (бира 1 од 2)

5а.

ТДИА.3.ВМИ

Техничка дијагностика

1.

НС

ИПМ

3

2

 

 

5

5б.

ТКМВ.2.ВМИ

Теорија кретања моторних возила

6.

 

Софтверски алати за моделовање уређаја на возилима

2.

НС

ОПМ

3

2

 

 

6

7.

 

Мерење брзине возила и навигациони системи

2.

НС

ОПМ

3

2

 

 

6

8.

 

Стручна пракса

2.

СА

ОПМ

 

 

 

3

4

9.

 

Студијски истраживачки рад на теоријским основама  мастер рада

2.

СА

ОПМ

 

 

10

 

8

10.

 

Дипломски мастер рад

2.

СА

ОПМ

 

 

 

 

10

 

Укупно

20

14

10

3

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 44*15 = 660

 

 

Укупно ЕСПБ бодова

60

                             

 

 


Изборна настава на студијском  програму

Мехатроника на моторним возилима

 

Ред. бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Тип

Статус предм.

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

1.

 

Изборни предмет модула 1 (бира 1 од 2)

 

Пословна комуникација

ТМ

ИПМ

3

2

 

 

6

 

Методологија научних истраживања

2.

 

Изборни предмет модула 1 (бира 1 од 2)

 

Техничка дијагностика

НС

ИПМ

3

2

 

 

6

 

Теорија кретања моторних возила

 

HorSeparator
Мисао дана
Официр је онај чији је позив командовање!
Андре Гаве
Само у сусрету богате традиције и савремених образовних захтева Војна академија ће бити препознатљив бренд у земљи и у свету.
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна