ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Zajednički studijski programi

Zajednički studijski programi

Zajednički studijski program Vojnoindustrijsko  inženjerstvo

 

 


U aprilu 2010. godine na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu akreditovani su  novi studijski progra­mi osnovnih i diplomskih akade­mskih (master) studija vojnoindustrij­skog inženjerstva.

Studijske programe u polju tehničko-tehnoloških nauka iz oblasti industrijskog inženjerstva i inženjer­skog menadžmenta, zajednički   realizuju Mašinski   fakultet iz Kragujevca   i   Vojna   akademija   iz   Beograda.

Motiv za pokretanje ovog zajedni­čkog programa je izražena potreba za realizacijom  studijskih  programa  po kojima će biti školovan   inženjerski   kadar,   u skladu sa zahtevima odbrambene industrije Republike Srbije.

Studijski  programi  obaju  nivoa  međunarodno su  usaglašeni  sa  rele­vantnim  studijskim  programima iz zemalja EU.

Usvajanje akademskih znanja i veština i postizanje kompetencija neophodnih  za  obavljanje  početnih  dužnosti  vojnoindustrijskog inženjera,  dužnosti  diplomiranog  vojnoindustrij­skog  inženjera  – master određene spe­cija­lnosti i za obavljanje menadžerskih dužnosti u preduzećima odbrambene industrije.

Proučavanje  sadržaja  iz stu­dijskog programa obezbeđuje specifične ishode  prilagođene potrebama odbra­mbene  industrije. 

Studijski  program  pretežno  se  realizuje  na  Mašinskom  fakultetu  u Kragujevcu. U   toku  četvrte    godine  os­novnih  akademskih  studija i  u  toku  dru­gog  semestra  diplomskih akademskih studija deo nastavnog procesa izvodi se na Vojnoj akademiji u Beogradu. Na taj način optimalno se koriste resursi obeju institucija, realizatora studijskog programa.

Predviđena  je i stručna praksa u  preduzećima odbrambene industrije.  Ste­­čeno  znanje  predstavlja  dobru  osno­vu  za  diplomske,  odnosno doktorske stu­dije.

Na osnovnim akademskim studi­jama i diplomskim  akademskim studijama izučavaju se dva modula: Projektili i upaljači i  Naoružanje.

Nakon završetka stiče se diploma: Inženjer vojnoindustrijskog inženjerstva, odnosno na diplomskim akademskim studijama diploma: Diplomirani vojnoindustrijski nženjer-master.
struktura studijskog programa

Vojnoindustrijsko inženjerstvo

OSNOVNE  akademskE studijE

RB

Š

Naziv predmeta

S

Tip

Status

predmeta

Časovi aktivne nastave nedeljno

Ostali

časovi

nedeljno

ESPB

P

V

DON

PRVA GODINA

1.                    

BVI1100

Matematika 1

1

TM

OZ

2

2

0

1

6

2.                    

BVI1200

Mehanika 1

1

NS

OZ

2

2

0

1

6

3.                    

BVI1300

Računarski alati

1

AO

OZ

2

0.6

1.4

1

6

4.                    

BVI1400

Mašinski materijali

1

TM

OZ

2

1.6

1.4

1

6

5.                    

BVI1500

Engleski jezik

1

AO

OZ

2

2

0

1

6

6.                    

BVI2100

Matematika 2

2

TM

OZ

2

2

0

1

6

7.                    

BVI2200

Otpornost materijala

2

NS

OZ

2

2

0

1

6

8.                    

BVI2300

Elektrotehnika sa elektronikom

2

NS

OZ

2

1.6

0.4

1

6

9.                    

BVI2400

Tehničko crtanje sa komp. grafikom

2

AO

OZ

3

0

2

1

6

10.                 

BVI2500

Osnovi preduzetničkog menadžmenta i ekonomije

2

AO

OZ

2

2

0

1

6

Ukupno časova aktivne nastave na I godini studija = 630

150

60

DRUGA GODINA

11.                 

BVI3100

Matematika 3

3

TM

OZ

2

2

0

1

6

12.                 

BVI3200

Mehanika 2

3

NS

OZ

2

2

0

1

6

13.                 

BVI3300

Mehanika fluida

3

NS

OZ

2

1.6

0.4

1

6

14.                 

BVI3400

Mašinski elementi

3

NS

OZ

2

1

2

1

6

15.                 

BVI3500

Termodinamika

3

NS

OZ

2

2

0

1

6

16.                 

BVI4100

Mehanika 3

4

NS

OZ

2

2

0

1

6

17.                 

BVI4200

Energija i životna sredina

4

AO

OZ

2

1.6

0.4

1

6

18.                 

BVI4300

Proizvodne tehnologije

4

SA

OZ

3

1

1

1

6

19.                 

BVI4400

Inženjerski alati

4

NS

OZ

2

1

1

1

6

20.                 

BVI4500

Pogonski i mobilni sistemi

4

NS

OZ

2

1

1

1

6

Ukupno časova aktivne nastave na II godini studija =630

150

60

TREĆA GODINA

21.                 

BVI5100

Osnovi konstruisanja

5

NS

OZ

2

2

1

1

6

22.                 

BVI5200

Merenje i upravljanje

5

TM

OZ

2

2

1

1

6

23.                 

BVI5300

Unutrašnja balistika

5

NS

OZ

3

2

0

1

6

24.                 

BVI5400

Osnovi logistike

5

NS

OZ

3

2

0

1

6

 25. a.          

BVI5501

Metode konstruisanja

5

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 25. b.          

BVI5502

Kompjuterska analiza konstrukcija

5

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 25. c.          

BVI5503

Konstruisanje pomoću računara

5

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 25. d.          

BVI5504

Brza izrada prototipova

5

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 25. e.          

BVI5505

Održavanje tehničkih sistema

5

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 25. f.           

BVI5506

Programski jezici

5

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 25. g.          

BVI5507

Prenos toplote i mase

5

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 25. h.          

BVI5508

Hidraulične i pneumatske mašine

5

SA

IBZ

3

2

0

1

6

26. a.            

BVI6101

Rač. podrž. merenje i upravljanje

6

SA

IBZ

3

2

0

1

6

26. b.           

BVI6102

Kompjuterski podržano inženjerstvo

6

SA

IBZ

3

2

0

1

6

26. c.            

BVI6103

Prenos snage fluidom

6

SA

IBZ

3

2

0

1

6

26. d.           

BVI6104

Proizvodni sistemi

6

SA

IBZ

3

2

0

1

6

26. e.            

BVI6105

Osnove procesnih aparata i postrojenja

6

SA

IBZ

3

2

0

1

6

26. f.            

BVI6106

Inženjerski softveri

6

SA

IBZ

3

2

0

1

6

26. g.            

BVI6107

Električni i servo uređaji

6

SA

IBZ

3

2

0

1

6

26. h.           

BVI6108

Elektronika

6

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 27.                

BVI6200

Merenje, kontrola i kvalitet

6

NS

OZ

2

1.6

0.4

1

6

 28.                

BVI6300

CAD/CAM/CAE

6

SA

OZ

2

1.6

0.4

1

6

 29.                

BVI6400

Spoljna balistika

6

NS

OZ

3

2

0

1

6

 30.                

BVI65X0

1. Obavezni predmet modula

6

SA

OM

3

2

0

1

6

Ukupno časova aktivne nastave na III godini studija =720

150

60

ČETVRTA GODINA

 31. a            

BVI7101

Tehnologija modifikacije i regeneracije površina

7

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 31. b           

BVI7102

Savremeni postupci plastičnog oblikovanja

7

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 31. c            

BVI7103

Tribomehanički sistemi

7

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 31. d           

BVI7104

Organizacija proizvodnje i operaciona istraživanja

7

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 31. e            

BVI7105

Projektovanje tehnoloških procesa

7

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 31. f            

BVI7106

Metode unapređenja kvaliteta

7

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 31. g            

BVI7107

Projektovanje informacionih sistema i baza podataka

7

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 31. h           

BVI7108

Tehnologija prerade plastičnih masa

7

SA

IBZ

3

2

0

1

6

32.                 

BVI72X0

2. Obavezni predmet modula

7

SA

OM

3

2

0

1

6

33.                 

BVI73X0

3. Obavezni predmet modula

7

SA

OM

3

2

0

1

6

34.                 

BVI740X

1. Izborni predmet modula

7

SA

IBZ

3

2

0

1

6

35.                 

BVI7500

Stručna praksa

8

SA

IBM

 

 

 

 

6

36.                 

BVI8100

Korozija i zaštita materijala

8

SA

OZ

3

2

0

1

6

37.                 

BVI8200

Borbena upotreba naoružanja

8

SA

OZ

3

2

0

1

6

38.                 

BVI83X0

4. Obavezni predmet modula

8

SA

OM

3

2

0

1

6

39.                 

BVI840X

2. Izborni predmet modula

8

SA

IBZ

3

2

0

1

6

40.                 

BVI8500

Završni rad

8

SA

IBM

 

 

 

 

6

Ukupno časova aktivne nastave na IV godini studija =600

150

60

 


struktura studijskog programa

Vojnoindustrijsko inženjerstvo

 Osnovne akademske studije

- izborni predmeti –

Rb

Š

Naziv predmeta

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

P

V

DON

SIR

ESPB

Izborni predmeti studijskog programa

1.         

BVI5501

Metode konstruisanja

SA

IZ

3

1.6

0.4

0

6

2.         

BVI5502

Kompjuterska analiza konstrukcija

SA

IZ

3

1.6

0.4

0

6

3.         

BVI5503

Konstruisanje pomoću računara

SA

IZ

3

1.6

0.4

0

6

4.         

BVI5504

Brza izrada prototipova

SA

IZ

3

1.6

0.4

0

6

5.         

BVI5505

Održavanje tehničkih sistema

SA

IZ

3

1.6

0.4

0

6

6.         

BVI5506

Programski jezici

SA

IZ

3

1.6

0.4

0

6

7.         

BVI5507

Prenos toplote i mase

SA

IZ

3

1.6

0.4

0

6

8.         

BVI5508

Hidraulične i pneumatske mašine

SA

IZ

3

1.6

0.4

0

6

1.         

BVI6101

Rač. podrž. merenje i upravljanje

SA

IZ

3

1.6

0.4

0

6

2.         

BVI6102

Kompjuterski podržano inženjerstvo

SA

IZ

3

1.6

0.4

0

6

3.         

BVI6103

Prenos snage fluidom

SA

IZ

3

1.6

0.4

0

6

4.         

BVI6104

Proizvodni sistemi

SA

IZ

3

1.6

0.4

0

6

5.         

BVI6105

Osnove procesnih aparata i postrojenja

SA

IBZ

3

1.6

0.4

0

6

6.         

BVI6106

Inženjerski softveri

SA

IBZ

3

1.6

0.4

0

6

7.         

BVI6107

Električni i servo uređaji

SA

IBZ

3

1.6

0.4

0

6

8.         

BVI6108

Elektronika

SA

IBZ

3

1.6

0.4

0

6

1.         

BVI7101

Tehnologija modifikacije i regeneracije površina

SA

IBZ

3

1.6

0.4

0

6

2.         

BVI7102

Savremeni postupci plastičnog oblikovanja

SA

IBZ

3

1.6

0.4

0

6

3.         

BVI7103

Tribomehanički sistemi

SA

IBZ

3

1.6

0.4

0

6

4.         

BVI7104

Organizacija proizvodnje i operaciona istraživanja

SA

IBZ

3

1.6

0.4

0

6

5.         

BVI7105

Projektovanje tehnoloških procesa

SA

IBZ

3

1.6

0.4

0

6

6.         

BVI7106

Metode unapređenja kvaliteta

SA

IBZ

3

1.6

0.4

0

6

7.         

BVI7107

Projektovanje informacionih sistema i baza podataka

SA

IBZ

3

1.6

0.4

0

6

8.         

BVI7108

Tehnologija prerade plastičnih masa

SA

IBZ

3

1.6

0.4

0

6

Izborni predmeti modula M1 - Naoružanje i M2 - Projektili i upaljači

1.         

BVI7401

Tehnologija proizvodnje naoružanja

SA

IBZ

3

3

0

1

6

2.         

BVI7402

Tehnologija održavanja ubojnih sredstava

SA

IBZ

3

3

0

1

6

3.         

BVI8401

Tehnologija održavanja naoružanja

SA

IBZ

3

2

0

1

6

4.         

BVI8402

Tehnologija proizvodnje ubojnih sredstava

SA

IBZ

3

2

0

1

6

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program

VOJNOINDUSTRIJSKO inženjerstvo

MASTER akademskE studijE

- Zajednički obavezni predmeti svih modula -

 

R.b.

Š

Naziv predmeta

S

Status predmeta

Časovi aktivne nastave nedeljno

Ostali časovi

ESPB

P

V

SIR

DON

(lab. vežbe)

Prva godina

1.       

MVI10

Unutrašnje balističko projektovanje

I

O

3

1

0

0

0

6

2.       

MVI20

Integracija naoružanja na mobilne platforme

I

O

3

1

0

0

0

6

3.       

MVI30

Osnovi raketnog naoružanja

I

O

2

2

0

0

0

6

4. a. 

MVI41

CIM – kompjuterom integrisana proizvodnja

I

IZ

3

2

0

0

0

6

4. b.              

MVI42

Projektovanje sistema automatskog upravljanja

I

IZ

3

2

0

0

0

6

4. c. 

MVI43

Mehatronika

I

IZ

3

2

0

0

0

6

4. d.              

MVI44

Kompjuterske simulacije i optimizacija procesa

I

IZ

3

2

0

0

0

6

4. e. 

MVI45

Tehnička dijagnostika

I

IZ

3

2

0

0

0

6

4. f.  

MVI46

Robotika i mehatronika

I

IZ

3

2

0

0

0

6

4. g.              

MVI47

Teorija i tehnika merenja

I

IZ

3

2

0

0

0

6

4. h.              

MVI48

Metode pouzdanosti mašinskih sistema

I

IZ

3

2

0

0

0

6

5. a. 

MVI51

Industrijski računarski sistemi

I

IZ

3

2

0

0

0

6

5. b.              

MVI52

Virtuelni inženjering

I

IZ

3

2

0

0

0

6

5. c. 

MVI53

Tribomehanički sistemi

I

IZ

3

2

0

0

0

 

5. d.              

MVI54

HIP komponente i sistemi automatskog upravljanja

I

IZ

3

2

0

0

0

6

5. e. 

MVI55

Alternativni pogonski sistemi

I

IZ

3

2

0

0

0

6

5. f.  

MVI56

Pogonski materijali

I

IZ

3

2

0

0

0

6

5. g.              

MVI57

Menadžment mrežama snabdevanja

I

IZ

3

2

0

0

0

6

5. h.              

MVI58

Inženjering bezbednosti i upravljanje rizikom

I

IZ

3

2

0

0

0

6

6.       

MVI60

Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama diplomskog - master rada (VMI)

II

IZ

 

 

20

 

 

10

7.       

MVI70

Stručna praksa

II

IZ

 

 

 

 

 

10

8.       

MVI80

Diplomski rad

II

IZ

 

 

 

 

 

10

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =630

 

60


 

Zajednički studijski program Mehatronika na motornim vozilima

 


Studijski program Mehatronika na  motornim vozilima je usaglašen sa savremenim svetskim naučnim tokovima i stanjem struke, a uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama.

Studijski program Mehatronika  na motornim vozilima je koncipiran na dati način je celovit i sveobuhvatan i pruža studentima najnovija naučna i stručna znanja iz ove oblasti.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju master inženjera mehatronike u skladu sa potrebama društva.

Studijski program Mehatronika  na motornim vozilima je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Državni Univerzitet u Novom Pazaru i Vojna Akademija u Beogradu su definisali ciljeve koji vode ka obrazovanju visoko kompetentnih kadrova iz oblasti tehnike, kao i zadatke koje treba ispuniti da bi se do tog cilja stiglo.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa se školuju master inženjeri mehatronike koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.

Uslov za upis na studijski program su završene osnovne studije sa najmanje 240 ESPB.

Studenti u okviru studijskog programa imaju obavezne i izborne predmete. Izborni predmeti se biraju iz grupe predloženih predmeta, pri čemu moraju biti ispunjeni preduslovi koji se propisuju za pohađanje nastave iz izabranog predmeta. Struktura studijskog programa je obezbedila da izborni predmeti budu zastupljeni sa najmanje 20% ESPB bodova.

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Tokom nastavnog procesa se stavlja akcenat na samostalan i istraživački rad studenta kao i na njegovo pojačano lično uključivanje u nastavni proces. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo, ali se tom prilikom studentima ukazuje i na istraživačke trendove u dotičnoj oblasti. Na vežbama, koje prate predavanja, se rešavaju konkretni zadaci i izlažu primeri koji dodatno ilustruju gradivo. Na vežbama se daju i dodatna objašnjenja gradiva koje je pređeno na predavanjima. Vežbe mogu da budu auditorne, laboratorijske, računarske ili računske. Deo vežbi se može odvijati i u fabrikama ili drugim institucijama.

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih veština iz oblasti Mehatronike, što pored ostalog, uključuje obrazovanje stručnjaka koji poseduju dovoljno produbljenog znanja iz mehatronike, a primenjeno na oblasti robotike, automatizacije i savremene mehanizacije.

Svršeni studenti master akademskih studija mehatronika  na motornim vozilima  su kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele, da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate svog rada. Tokom studija se insistira na što intenzivnijem korišćenju informa­ciono-komunikacionih tehnologija, poseduju kompetenciju za praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem,  osposobljeni su da projektuju, organizuju i upravljaju proizvodnjom.

Kurikulum master akademskih studija Mehatronika  na motornim vozilima  je formiran tako da zadovolji sve postavljene ciljeve. Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova pri čemu jedan bod odgovara približno 30 sati aktivnosti studenta. U kurikulumu je definisan opis svakog predmeta koji sadrži naziv, tip predmeta, godinu i semestar studija, broj ESPB bodova, ime nastavnika, cilj kursa sa očekivanim ishodima, znanjima i kompetencijama, preduslove za pohađanje predmeta, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanja i druge podatke.

Sastavni deo kurikuluma mehatronike  na motornim vozilima  je stručna praksa i praktičan rad u trajanju od 45 časova, koja se realizuje u odgovarajućim naučnoistraživačkim ustanovama ili organizacijama za obavljanje inovacione aktivnosti.

Student završava studije izradom master rada koji se sastoji od studijskog istraživačkog rada neophodnog za produbljeno razumevanje oblasti iz koje se master rad radi, i izrade samog rada.

Master rad se brani pred komisijom koja se sastoji od najmanje 3 nastavnika pri čemu makar jedan mora da bude sa drugog departmana ili fakulteta.


 


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija na studijskom programu Mehatronika na motornim  vozilima

 

Red. broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

SIR

Prva godina studija

1.

SAUM.1.VEI

Sistemi automatskog upravljanja na motornim vozilima

1.

NS

OPM

3

2

 

 

6

2.

OKMV.3.VMI

Osnovi konstrukcije motora i vozila

1.

NS

OPM

2

2

 

 

4

3.

MSV.1.VMI

Mehatronički sistemi vozila

1.

NS

OPM

3

2

 

 

5

4.

 

Izborni predmet modula 1 (bira 1 od 2)

4a.

 

Poslovna komunikacija

1.

TM

IPM

3

2

 

 

6

4b.

 

Metodologija naučnih istraživanja

1.

5.

 

Izborni predmet modula 1 (bira 1 od 2)

5a.

TDIA.3.VMI

Tehnička dijagnostika

1.

NS

IPM

3

2

 

 

5

5b.

TKMV.2.VMI

Teorija kretanja motornih vozila

6.

 

Softverski alati za modelovanje uređaja na vozilima

2.

NS

OPM

3

2

 

 

6

7.

 

Merenje brzine vozila i navigacioni sistemi

2.

NS

OPM

3

2

 

 

6

8.

 

Stručna praksa

2.

SA

OPM

 

 

 

3

4

9.

 

Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama  master rada

2.

SA

OPM

 

 

10

 

8

10.

 

Diplomski master rad

2.

SA

OPM

 

 

 

 

10

 

Ukupno

20

14

10

3

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 44*15 = 660

 

 

Ukupno ESPB bodova

60

                             

 

 


Izborna nastava na studijskom  programu

Mehatronika na motornim vozilima

 

Red. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Tip

Status predm.

Časovi aktivne nastave

ESPB

P

V

DON

SIR

1.

 

Izborni predmet modula 1 (bira 1 od 2)

 

Poslovna komunikacija

TM

IPM

3

2

 

 

6

 

Metodologija naučnih istraživanja

2.

 

Izborni predmet modula 1 (bira 1 od 2)

 

Tehnička dijagnostika

NS

IPM

3

2

 

 

6

 

Teorija kretanja motornih vozila

 

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna