- АБХ одбрана

 

Сврха студијског програма докторских академских студија АБХО је оспособљавање студената за решавање најсложенијих научно-истраживачких проблема из области заштите од оружја за масовно уништавање и заштите животне средине, у складу са мисијама и задацима Војске Србије и Министарства одбране.

Реализацијом овог студијског програма постиже се развој науке, критичког мишљења и образовање кадрова оспособљених да самостално воде оргинална и научно релевантна истраживања из области заштите животне средине и проблематике заштите од оружја за масовно уништавање.

Завршетком студија студенти су оспособљени да:

·      развијају нове материјале, технике и методе из области заштите од оружја за масовно уништавање и заштите животне средине,

·       самостално и тимски решавају практичне и теоријске проблеме,

·       организују и ангажују се на задацима развојних и научних истраживања,

·       могу да се укључе у домаће и међународне научне пројекте,

·       поштују принципе етичког кодекса и добре научне праксе,

·       оспособљени су да научно-истраживачке резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, и верификују их кроз патенте и нова техничка решења,

·      доприносе општем развоју система одбране и друштва у целини.

Крајњи циљ докторских студија је створити истраживачки потенцијал који ће бити у стању да одговори на глобалне изазове и претње. Доктори наука - науке о заштити животне средине, биће оспособљени за решавање сложених истраживачких, аналитичких и технолошких проблема које су у вези са заштитом и санирањем последица НХБ акцидената у миру и рату, природних катастрофа и контролу хемикалија и загађујућих супстанци у животној средини.

Докторска дисертација је резултат самосталног истраживачког рада студента у изабраној ужој научној области и представља завршни део студијског програма коме се приступа после положених испита и темељног прегледа у ужој области која одређује предмет докторске дисертације.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs