- ABH odbrana

 

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija ABHO je osposobljavanje studenata za rešavanje najsloženijih naučno-istraživačkih problema iz oblasti zaštite od oružja za masovno uništavanje i zaštite životne sredine, u skladu sa misijama i zadacima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane.

Realizacijom ovog studijskog programa postiže se razvoj nauke, kritičkog mišljenja i obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode orginalna i naučno relevantna istraživanja iz oblasti zaštite životne sredine i problematike zaštite od oružja za masovno uništavanje.

Završetkom studija studenti su osposobljeni da:

·      razvijaju nove materijale, tehnike i metode iz oblasti zaštite od oružja za masovno uništavanje i zaštite životne sredine,

·       samostalno i timski rešavaju praktične i teorijske probleme,

·       organizuju i angažuju se na zadacima razvojnih i naučnih istraživanja,

·       mogu da se uključe u domaće i međunarodne naučne projekte,

·       poštuju principe etičkog kodeksa i dobre naučne prakse,

·       osposobljeni su da naučno-istraživačke rezultate saopštavaju na naučnim konferencijama, objavljuju u naučnim časopisima, i verifikuju ih kroz patente i nova tehnička rešenja,

·      doprinose opštem razvoju sistema odbrane i društva u celini.

Krajnji cilj doktorskih studija je stvoriti istraživački potencijal koji će biti u stanju da odgovori na globalne izazove i pretnje. Doktori nauka - nauke o zaštiti životne sredine, biće osposobljeni za rešavanje složenih istraživačkih, analitičkih i tehnoloških problema koje su u vezi sa zaštitom i saniranjem posledica NHB akcidenata u miru i ratu, prirodnih katastrofa i kontrolu hemikalija i zagađujućih supstanci u životnoj sredini.

Doktorska disertacija je rezultat samostalnog istraživačkog rada studenta u izabranoj užoj naučnoj oblasti i predstavlja završni deo studijskog programa kome se pristupa posle položenih ispita i temeljnog pregleda u užoj oblasti koja određuje predmet doktorske disertacije.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs