latinica | english
HorSeparator

Насловна /

05. 08. 2016.   16:03:09

Конкурс за пријем самофинансирајућих студената на основне академске студије

                                           УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

                                   ВОЈНА АКАДЕМИЈА

расписује

К О Н К У Р С

                                        за пријем студената на основне академске студије

 

Војна академија у септембарском уписном року за школску 2016/2017. годину на основне академске студије уписује 53 самофинансирајућа студената   за следеће студијске програме:

 

1.Војноелектронско инжењерство, модул телекомуникације - 5 студената

2.Војномашинско инжењерство – 12 студената за модуле:    

- моторна возила,

- ваздухоплови и ваздухопловни мотори и

- муниција

3. Логистика одбране – 18 студента за модуле:

            - општа логистика,

- транспорт  и

- одржавање.

4. Јавне финансије 18 студента.

               

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 

У прву годину основних академских студија могу се уписати лица, држављани Републике Србије, који имају завршено средње образовање у четворогодишњем трајању. Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија полажу пријемни испит из математике. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих разреда помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

На пријемном испиту из математике кандидат може да освоји 60 бодова, што значи да кандидат може да има укупно 100 бодова.

Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.

 

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, академија ће уместо њега уписати следећег кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

 

МЕСТО ПРИЈАВЉИВАЊА КАНДИДАТА И КОНТАКТ АДРЕСА:

 

-       Војна академија, Београд, Павла Јуришића Штурма 33, тел: 011/3603-112, 3603-341.

 

Пријављивање кандидата за упис биће 12. и 13. септембра 2016. године у времену од 10,00-14,00 часова.

Полагање пријемног испита биће одржано  19. септембра 2016. године у времену од 10,00 до 12,00 часова у Војној академији.

Накнада за полагање пријемног испита износи 1.000,00 динара и уплаћују се на текући рачун Војне академије 840-742313843-22, по моделу 97, са позивом на број 4860183447319.

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА:

 

Образац пријаве за упис добија се у Војној академији приликом пријављивања.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе фотокопије  (уз достављање на увид оригинала) следећих докумената:

-          сведочанства о завршеном средњошколском образовању

-          диплому о завршеној средњој школи

-          извод из матичне књиге рођених

-          уверење о држављанству

-          доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

Приликом доласка на пријемни испит у Војну академију, кандидати морају са собом обавезно да имају документ за личну идентификацију (лична карта, пасош).

Упис примљених кандидата обавиће се 22. и 23. септембра у времену од 10,00 до 14,00 часова у просторијама студентске службе Војне академије Приликом уписа кандидати достављају:

-        оригинале докумената (сведочанства, диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству)

-        2 фотографије формата 4,5 x 3,5 и

-        доказ о уплати прве рате школарине

 

Износ школарине за школску 2016/2017. годину је 57.000,00 динара и уплаћује се у пет  једнаких ратa.

Прва рата у износу од 11.400 уплаћује се на Војној академији приликом доласка на упис на текући рачун Војне академије 840-742313843-22, по моделу 97, са позивом на број 4860183447319.

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у студентској служби Војне академије, на телефоне: 011/3603-112 и 011/3603-341, или преко електронске поште: upis@va.mod.gov.rs и stud.sluzba@va.mod.gov.rs .

Особа за контакт: начелник студентске службе, пп Урош Домазет (uros.domazet@va.mod.gov.rs).

 

 

 


Архива вести   2011 2010 2009  2008
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна