latinica | english
HorSeparator

Насловна /

12. 09. 2016.   09:22:58

Јавни конкурс за избор/реизбор у звање наставника у пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука

 УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

 

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР/РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА У ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

 

I Избор у звање наставника

1. једног наставника за ужу научну област Економска теорија и политика  у звање ванредног професора.

II Реизбор у звање наставника

1. једног наставника за ужу научну област Стратегија  у звање ванредног професора.

 

 

Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

 

I Избор у звање наставника

     1. једног наставника за ужу научну област Ракетни системи  у звање доцента.

 

II Реизбор у звање наставника

1.      једног наставника за ужу научну област Системи наоружања  у звање ванредног професора,

2.      једног наставника за ужу научну област Моторна возила и мотори  у звање ванредног професора и

3.  једног наставника за ужу научну област Телекомуникације  у звање ванредног професора.

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1)    да кандидат поседује научни  степен доктора наука из области за коју се бира;

2)   да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;

3)   да је кандидат професионално војно лице за конкурс под бројем Б I1, Б II1 и Б II2  војни службеник за конкурс под бројем А I1 и А II1 и лице у пензији којем је одлуком Сената 1/19 Универзитета одбране омогућен избор у звање наставника, за конкурс под бројем. Б II3).

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

 

За избор/реизбор у звање ванредног професора:

1)     Просечна оцена са студија најмање (8);

2)     Најмање трогодишње педагошко искуство у звању асистента и да није оцењен од стране кадета односно студената оценом нижом од оцене „добар“ више од два пута у протеклом трогодишњем периоду и

Позитивна оцена са приступног предавања, уколико нема претходно трогодишње педагошко искуство у звању асистента;

3)     Најмање један рад ранга М23, М24 или М51. Радови ранга М51 могу се заменити радовима ранга М52;

4)     Најмање два излагања на научним скуповима (М31, М33, М61, М63) и

5)     Остварене активности најмање у два елемента из Табеле елемената доприноса наставника академској и широј заједници (Табела 1. као прилог Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду – „Службени војни лист“, број 7/12, 12/13 и 25/13) – осим ако се први пут бира у наставничко звање.

 

Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

За избор/реизбор у звање доцента:

1)     Просечна оцена са студија најмање (8);

2)     Најмање трогодишње педагошко искуство у звању асистента и да није оцењен од стране кадета односно студената оценом лошијом од оцене „добар“ више од два пута у протеклом трогодишњем периоду и

Позитивна оцена са приступног предавања, уколико нема претходно трогодишње педагошко искуство у звању асистента;

3)     Најмање један рад ранга М21, М22 или М23 и најмање један рад ранга М51, М52 или М53.

4)     Најмање два излагања на научним скуповима (М31, М33, М61, М63) и

5)     Остварене активности најмање у два елемента из Табеле елемената доприноса наставника академској и широј заједници (Табела 1. као прилог Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду – „Службени војни лист“, 7/12, 12/13 и 25/13) – осим ако се први пут бира у звање.

За избор/реизбор у звање ванредног професора:

1)     Да кандидат после избора у звање доцента није оцењен од стране кадета односно студената оценом нижом од оцене „добар“ више од два пута у протеклом петогодишњем периоду;

2)     Најмање четири рада са SCI листе ранга М21, М22 или М23, од којих се један може заменити остварењем категорије М80 или М90 или радом ранга М51 или М52, од тога најмање два рада односно остварења од последњег избора;   

3)     Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод) односно руковођење или учешће у научним пројектима;

4)     Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака   из области за коју се бира или мултимедијални садржаји са рецензијом намењени кадетима односно студентима;

5)     Најмање пет радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима (М31, М33, М61, М63), од којих најмање два од  последњег избора.

6)     Менторство најмање у два завршна рада и  

7)     Остварене активности најмање у три елемента из Табеле елемената доприноса наставника академској и широј заједници (Табела 1. као прилог Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду – „Службени војни лист“, 7/12, 12/13 и 25/13).

 

Напомена везана за поновни избор у звања наставника:

На основу члана 9. став 2. Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду, услови за реизбор су идентични са условима за избор у постојеће звање ванредног професора, с тим да су ти услови постигнути од избора у звање у које се поново бира.

Сходно члану 12. Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду, наставници који су на дан ступања на снагу ових критеријума у звању доцента или ванредног професора у пољу техничко-технолошких, природно-математичких и друштвено-хуманистичких наука, испуњавају услове за поновни избор (реизбор) у исто звање.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

1.      биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса, систематизоване према главама II, III, IV, V и VI у Обрасцу – Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор у звање наставника, а према Упутству за припрему документације која се предаје приликом конкурисања за изборе/реизборе у звања наставника Универзитета одбране (Образац Извештаја и Упутство преузети са интернет адресе www.uo.mod.gov.rs или у секретаријату Војне академије);

2.      библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација;

3.      сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду);

4.      уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Универзитет или високошколска јединица или примања мита у обављању послова високошколске установе.

 

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

 

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника“. У пријави обавезно навести адресу и телефон.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати кандидату.

Конкурс је отворен до 15. 10. 2016. године.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА

 

Кандидати који буду изабрани у звања наставника неће бити постављани на формацијска места наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 73. став 4-6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007-аут. тум., 97/2008, 44/2010, 93/2012,  89/2013, 99/2014, 45/2015-аут. тум. и 68/2015).

 

 

 


Архива вести   2011 2010 2009  2008
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна