latinica | english
HorSeparator

Насловна /

13. 12. 2017.   17:40:11

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЛИЦА У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА И САРАДНИКА

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

 Расписује

 ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЛИЦА У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА И САРАДНИКА У  ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
Избор у звање наставника вештина, и то:

-  избор једног лица у звање професора војних вештина за ужу научну област Тактика оклопних једниница са наоружањем и опремом оклопних јединица и
-  избор тридесет лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Тактика.

Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
Избор у звање сарадника и наставника практичне наставе, и то:

-    поновни избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Транспорт и организација рада,
-    избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Геодезија,
-    избор једног лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Транспорт и организација рада,
-    избор једног лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Системи наоружања,
-    избор два лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Моторна возила и мотори,
-    избор једног лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Телекомуникације и
-    избор једног лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Саобраћај.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1)    да је кандидат официр Војске Србије запослен у Министарству одбране или Војсци Србије.
2)    да је кандидатов досадашњи наставни рад позитивно оцењен, осим ако се бира по први пут, када је довољно да поседује склоност и способност за наставни рад.


ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
за избор у звање професора војних вештина
1)  да је завршио Генералштабно усавршавање са просечном оценом најмање осам (8,00) или стечено научно звање доктора наука;
2)  да поседује позитивну оцену наставног рада, осим ако се бира први пут у наставничко звање када је довољно да кандидат поседује склоност и способност за наставни рад;
3)  да има последње две службене оцене најмање врло добар;
4)  да је успешно обављао командне или штабне дужности и
5)  да је аутор три стручнa рада са позитивном рецензијом.

за избор у звање наставника практичне наставе
1)  да је завршио студије првог степена (Војна академија одговарајућег рода, службе односно студијског програма),
2)  да поседује позитивну оцену наставног рада, осим ако се бира први пут у наставничко звање када је довољно да кандидат поседује склоност и способност за наставни рад,
3)  да има последње две службене оцене најмање врло добар и
4)  да је успешно обављао дужности командира вода или дужности истог или вишег ранга.

за избор у звање асистента
1)  да је кандидат студент докторских студија односно да је магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације,
2)  да је предходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 и
3)  да показује смисао и способност за наставни рад.

за поновни избор у звање асистента
1)  да је кандидат испуњава услове за избор у звање асистента и
2)  да је био биран у звање асистента на Војној академији.

за избор у звање сарадника у настави
5)    да је кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких студија;
6)    да је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање 8,00,
7)    да показује смисао и способност за наставни рад.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
1. доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса;
2. биографске податке;
3. библиографију објављених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књиге, зборника и сл., садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецензентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и сл., зависно од тога где је рад објављен и текст рада);
4. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду);

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор звање наставника вештина, наставника практичне наставе, наставника физичког васпитања и спорта и наставника страног језика и сарадника, подносе се на адресу ВП 2977, Београд са назнаком „конкурс за избор у звања наставника вештина, наставника практичне наставе, наставника физичког васпитања и спорта и наставника страног језика и сарадника “. У пријави обавезно навести адресу (војну пошту) и телефон, ужу научну област за коју се пријава односи.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидати који буду изабрани у звања наставника вештина, наставника практичне наставе, наставника физичког васпитања и спорта и наставника страног језика и сарадника, неће бити постављани на формацијска места у Војној академији, већ ће права и обавезе сарадника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 73. став 4-6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007-аут. тум., 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013).


Архива вести   2011 2010 2009  2008
Претраживање
по датуму  /  по називу
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна