ћирилица | english
HorSeparator

Naslovna / Odnosi s javnošću / Odnosi s medijima / Vesti / INTERNI KONKURS ZA IZBOR LICA U ZVANjA NASTAVNIKA VEŠTINA I SARADNIKA

Vesti
13. 12. 2017.   17:40:11

INTERNI KONKURS ZA IZBOR LICA U ZVANjA NASTAVNIKA VEŠTINA I SARADNIKA

UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU

VOJNA AKADEMIJA

 Raspisuje

 INTERNI KONKURS ZA IZBOR LICA U ZVANjA NASTAVNIKA VEŠTINA I SARADNIKA U  POLjU DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA

A) POLjE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA
Izbor u zvanje nastavnika veština, i to:

-  izbor jednog lica u zvanje profesora vojnih veština za užu naučnu oblast Taktika oklopnih jedninica sa naoružanjem i opremom oklopnih jedinica i
-  izbor trideset lica u zvanje nastavnika praktične nastave za užu naučnu oblast Taktika.

B) POLjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA
Izbor u zvanje saradnika i nastavnika praktične nastave, i to:

-    ponovni izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Transport i organizacija rada,
-    izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Geodezija,
-    izbor jednog lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Transport i organizacija rada,
-    izbor jednog lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Sistemi naoružanja,
-    izbor dva lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Motorna vozila i motori,
-    izbor jednog lica u zvanje nastavnika praktične nastave za užu naučnu oblast Telekomunikacije i
-    izbor jednog lica u zvanje nastavnika praktične nastave za užu naučnu oblast Saobraćaj.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

1)    da je kandidat oficir Vojske Srbije zaposlen u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije.
2)    da je kandidatov dosadašnji nastavni rad pozitivno ocenjen, osim ako se bira po prvi put, kada je dovoljno da poseduje sklonost i sposobnost za nastavni rad.


POSEBNI USLOVI KONKURSA
za izbor u zvanje profesora vojnih veština
1)  da je završio Generalštabno usavršavanje sa prosečnom ocenom najmanje osam (8,00) ili stečeno naučno zvanje doktora nauka;
2)  da poseduje pozitivnu ocenu nastavnog rada, osim ako se bira prvi put u nastavničko zvanje kada je dovoljno da kandidat poseduje sklonost i sposobnost za nastavni rad;
3)  da ima poslednje dve službene ocene najmanje vrlo dobar;
4)  da je uspešno obavljao komandne ili štabne dužnosti i
5)  da je autor tri stručna rada sa pozitivnom recenzijom.

za izbor u zvanje nastavnika praktične nastave
1)  da je završio studije prvog stepena (Vojna akademija odgovarajućeg roda, službe odnosno studijskog programa),
2)  da poseduje pozitivnu ocenu nastavnog rada, osim ako se bira prvi put u nastavničko zvanje kada je dovoljno da kandidat poseduje sklonost i sposobnost za nastavni rad,
3)  da ima poslednje dve službene ocene najmanje vrlo dobar i
4)  da je uspešno obavljao dužnosti komandira voda ili dužnosti istog ili višeg ranga.

za izbor u zvanje asistenta
1)  da je kandidat student doktorskih studija odnosno da je magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije,
2)  da je predhodne nivoe studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 i
3)  da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad.

za ponovni izbor u zvanje asistenta
1)  da je kandidat ispunjava uslove za izbor u zvanje asistenta i
2)  da je bio biran u zvanje asistenta na Vojnoj akademiji.

za izbor u zvanje saradnika u nastavi
5)    da je kandidat student master akademskih studija ili specijalističkih studija;
6)    da je studije prvog stepena završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00,
7)    da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
1. dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa;
2. biografske podatke;
3. bibliografiju objavljenih radova i CD sa elektronskim verzijama objavljenih radova (skenirane naslovne strane časopisa, knjige, zbornika i sl., sadržaj, stranice sa značajnim podacima kao što su: podaci o izdavaču, podaci o recenzentima, podaci o uređivačkom odboru, podaci o programskom odboru i sl., zavisno od toga gde je rad objavljen i tekst rada);
4. saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerziteta odbrane u Beogradu);

NAČIN KONKURISANjA

Prijave na konkurs za izbor zvanje nastavnika veština, nastavnika praktične nastave, nastavnika fizičkog vaspitanja i sporta i nastavnika stranog jezika i saradnika, podnose se na adresu VP 2977, Beograd sa naznakom „konkurs za izbor u zvanja nastavnika veština, nastavnika praktične nastave, nastavnika fizičkog vaspitanja i sporta i nastavnika stranog jezika i saradnika “. U prijavi obavezno navesti adresu (vojnu poštu) i telefon, užu naučnu oblast za koju se prijava odnosi.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.

VAŽNA NAPOMENA

Kandidati koji budu izabrani u zvanja nastavnika veština, nastavnika praktične nastave, nastavnika fizičkog vaspitanja i sporta i nastavnika stranog jezika i saradnika, neće biti postavljani na formacijska mesta u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze saradnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom su već postavljeni, a u skladu sa članom 73. stav 4-6 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007-aut. tum., 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013).


Arhiva vesti   2011 2010 2009 2008
Center Separator
Center Separator
VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna