28. 12. 2017.
IZBOR U NAUČNA I NASTAVNA ZVANjA NA VISOKOŠKOLSKIM JEDINICAMA UNIVERZITETA ODBRANE

IZBOR U NAUČNA ZVANjA

Saglasno članu 15. stav 3. 15. stav 3. Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Sl. glasnik RS“, br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017), a postupajući u skladu sa članom 81. tačka 18. Statuta Vojne akademije („SVL“, br. 17/12), stavlja se na uvid javnosti Izveštaj komisije o ispunjenosti uslova za za ocenu ispunjenosti uslova za sticanje naučnog zvanja:

– viši naučni saradnik iz oblasti Hemijskih tehnologija, za pukovnika vanr. dr Radovana Karkalića (izveštaj komisije).

– naučni saradnik iz oblasti društvenih nauka – Menadžment, za pukovnika doc. dr Hajradina Radončića (izveštaj komisije).

UVID JAVNOSTI POČINjE 25. 12. 2017. GODINE I TRAJE DO 23. 01. 2018. GODINE

 

IZBOR U ZVANjA NASTAVNIKA

Povodom konkursa Vojne akademije za izbor lica u zvanja nastavnika Univerziteta odbrane, raspisanom u listu Odbrana, broj 275 od 1. marta 2017. godine, a saglasno članu 117. stav 1. Statuta Univerziteta odbrane u Beogradu („Službeni vojni list“, broj 24/11), stavlja se na uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor jednog lica u zvanje docenta za užu naučnu oblast Brodomašinstvo za prijavljenog kandidata potpukovnika dr Jova Dautovića, dipl. inž. (izveštaj kandidata i izveštaj komisije),

Povodom konkursa Vojne akademije za izbor lica u zvanja nastavnika Univerziteta odbrane, raspisanom u listu Odbrana, broj 284 od 15. jula 2017. godine, a saglasno članu 117. stav 1. Statuta Univerziteta odbrane u Beogradu („Službeni vojni list“, broj 24/11), stavljaju se na uvid javnosti Izveštaji komisija za izbor jednog lica u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika za prijavljene kandidate potpukovnika dr Radana Kostića. (izveštaj kandidata i izveštaj komisije) i vojnog službenika dr Milene Kenežević (izveštaj kandidata i izveštaj komisije),

Povodom konkursa Vojne akademije za izbor lica u zvanja nastavnika Univerziteta odbrane, raspisanom u listu Odbrana, broj 290 od 15. oktobra 2017. godine, a saglasno članu 117. stav 1. Statuta Univerziteta odbrane u Beogradu („Službeni vojni list“, broj 24/11), stavljaju se na uvid javnosti Izveštaji komisija za izbor i ponovni izbor lica u zvanje nastavnika Univerziteta odbrtane, i to:
-    za ponovni izbor jednog lica u zvanje docenta za užu naučnu oblast Vojno vazduhoplovstvo, za prijavljenog kandidata pukovnika doc. dr Slavišu Vlačića (izveštaj kandidata i izveštaj komisije) i
-    za izbor jednog lica u zvanje docenta za užu naučnu oblast Vodni saobraćaj, za prijavljenog kandidata kapetana fregate dr Svetislava Šoškića (izveštaj komisije).

Svim zainteresovanim licima se omogućava uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 13,30 do 14,30 sati u kancelatiji br. 142 Dekanata Vojne akademije.

UVID JAVNOSTI POČINjE 25. 12. 2017. GODINE I TRAJE DO 23. 01. 2018. GODINE
VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs