07. 03. 2018.
IZBOR U ZVANjA NASTAVNIKA NA VISOKOŠKOLSKIM JEDINICAMA UNIVERZITETA ODBRANE

Povodom konkursa Vojne akademije za izbor lica u zvanja nastavnika Univerziteta odbrane, raspisanom u listu Odbrana, broj 292 od 15. novembra 2017. godine, a saglasno članu 117. stav 1. Statuta Univerziteta odbrane u Beogradu („Službeni vojni list“, broj 24/11), stavljaju se na uvid javnosti Izveštaji komisija za izbor i ponovni izbor lica u zvanje nastavnika Univerziteta odbrtane, i to:

-       za izbor jednog lica u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Fizičko vaspitanje, za prijavljenog kandidata vojnog službenika doc. dr Dragana Strelića, (izveštaj kandidata i izveštaj komisije), prigovor na izveštaj komisije,  odgovor komisije na prigovor, prilog 1 uz odgovor komisije, prilog 2 uz odgovor komisije

 -   za izbor jednog lica u zvanje docenta za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, za prijavljenog kandidata potpukovnika dr Dejana Milenkovića, dipl. inž., (izveštaj kandidata i izveštaj komisije)

-       za izbor dva lica u zvanje docenta za užu naučnu oblast Menadžment u odbrani, za prijavljene kandidate potpukovnika dr Darka Božanića i potpukovnika dr Nenada Komazeca, (izveštaj kandidata i izveštaj komisije) i (izveštaj kandidata i izveštaj komisije)

-     za izbor tri lica u zvanje docenta za užu naučnu oblast Geodezija, za prijavljene kandidate pukovnika dr Miodraga Kostića, potpukovnika dr Slavišu Tatomirovića i majora dr Sinišu Drobnjaka, dipl. inž. (izveštaj kandidata i izveštaj komisije) (izveštaj kandidata i izveštaj komisije) i (izveštaj kandidata i izveštaj komisije), i

-       za izbor jednog lica u zvanje docenta za užu naučnu oblast Matematika, za prijavljenog kandidata vojnog službenika dr Zorana Maksimovića. (izveštaj kandidata i izveštaj komisije)

Svim zainteresovanim licima se omogućava uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 13,30 do 14,30 sati u kancelariji br. 142 Dekanata Vojne akademije.


VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs