02. 04. 2018.
INTERNI KONKURS ZA IZBOR LICA U ZVANjA NASTAVNIKA VEŠTINA I SARADNIKA U POLjU DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA


UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU

VOJNA AKADEMIJARaspisuje

 

INTERNI KONKURS ZA IZBOR LICA U ZVANjA NASTAVNIKA VEŠTINA I SARADNIKA U  POLjU DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA

 

A) POLjE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA

Izbor u zvanje nastavnika veština, i to:

-    izbor četiri lica u zvanje profesora vojnih veština za užu naučnu oblast Operatika,

-    izbor jednog lica u zvanje profesora vojnih veština za užu naučnu oblast Taktika jedinica vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane sa naoružanjem i opremom i

-    izbor jednog lica u zvanje profesora vojnih veština za užu naučnu oblast Menadžment u odbrani.

B) POLjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA

Izbor u zvanje saradnika, i to:

-    izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo i

-    izbor tri lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Sistemi naoružanja.

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.       da je kandidat oficir Vojske Srbije zaposlen u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije.

2.     da je kandidatov dosadašnji nastavni rad pozitivno ocenjen, osim ako se bira po prvi put, kada je dovoljno da poseduje sklonost i sposobnost za nastavni rad.

 

POSEBNI USLOVI KONKURSA

za izbor u zvanje profesora vojnih veština

1.      da je završio Generalštabno usavršavanje sa prosečnom ocenom najmanje osam (8,00) ili stečeno naučno zvanje doktora nauka,

2.      da poseduje pozitivnu ocenu nastavnog rada, osim ako se bira prvi put u nastavničko zvanje kada je dovoljno da kandidat poseduje sklonost i sposobnost za nastavni rad,

3.      da ima poslednje dve službene ocene najmanje vrlo dobar,

4.      da je uspešno obavljao komandne ili štabne dužnosti i

5.      da je autor tri stručna rada sa pozitivnom recenzijom.

za izbor u zvanje asistenta

1.      da je kandidat student doktorskih studija odnosno da je magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije,

2.      da je predhodne nivoe studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 i

3.      da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad.

 

za izbor u zvanje saradnika u nastavi

1.      da je kandidat student master akademskih studija ili specijalističkih studija,

2.      da je studije prvog stepena završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 i

3.      da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad.
 

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:

1.      dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa,

2.      biografske podatke,

3.      bibliografiju objavljenih radova i CD sa elektronskim verzijama objavljenih radova (skenirane naslovne strane časopisa, knjige, zbornika i sl., sadržaj, stranice sa značajnim podacima kao što su: podaci o izdavaču, podaci o recenzentima, podaci o uređivačkom odboru, podaci o programskom odboru i sl., zavisno od toga gde je rad objavljen i tekst rada) i

4.      saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerziteta odbrane u Beogradu).

 

NAČIN KONKURISANjA

Prijave na konkurs za izbor zvanje nastavnika veština i radnika, podnose se na adresu VP 2977, Beograd sa naznakom „konkurs za izbor u zvanja nastavnika veština i saradnika “. U prijavi obavezno navesti adresu (vojnu poštu) i telefon, užu naučnu oblast za koju se prijava odnosi.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici Vojne akademije.

 

VAŽNA NAPOMENA

Kandidati koji budu izabrani u zvanja nastavnika veština i saradnika, neće biti postavljani na formacijska mesta u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze saradnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom su već postavljeni, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017).

 

 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs