latinica | english
HorSeparator

Насловна /

03. 04. 2018.   15:51:01

Јавни конкурс за избор у звање сарадника у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука


Универзитет одбране у Београду
Војна академија

РАСПИСУЈЕ

Јавни конкурс за избор и поновни избор у звање наставника у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких и техничкотехнолошких наука, и то:

A) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1.    избор једног наставника за ужу научну област Оператика у звање доцента,
2.    избор једног наставника за ужу научну област Менаџмент у одбрани у звање
доцента,
3.    избор једног наставника за ужу научну област Финансије и рачуноводство у звање
доцента,
4.    избор једног наставника за ужу научну област Економска теорија и политика у
звање доцента и
5.    поновни избор три наставника за ужу научну област Економска теорија и политика
у звање доцента.


Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

1.    избор једног наставннка за ужу научну област Инжењерство убојних средстава у
звање ванредног професора,
2.    избор једног наставника за ужу научну област Системи наоружања у звање
додента,
3.    избор два наставника за ужу научну област Опасне материје у звање доцента и
4.    поновни избор једног наставника за ужу научну област Електротехника и
електроника у звање доцента.


ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА


1.    да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,
2.    да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или иримања
мита у обављању послова у високошколској установи и
3.    да je кандидат професионално војно лице на редном броју Al, А2, A3, А4, А5 и Б4,
војни службеник на редном броју Б1, професионално војно лице или војни
службеник на редном броју Б2 и БЗ.


ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА


1.    да испуњава услове за избор и поновни избор у звање доцента и ванредног
професора из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на
Универзитету одбране („Службени војни лист“ број 21/16).
2.    Кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати пред
комисијом за приступна предавања дана 24. 04. 2018. године. Приступно предавање
траје иајдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже
научне области за коју конкурише за избор у зван>е доцента.
ДОКУМЕНТАЦИЈА KOJA СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ HA КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1.    Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду
извештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56
од 20. октобра 2016. године) које je објављено на интернет страници Универитета
(Војне академије),
2.    Попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима
за избор и поновни избор у звање наставника (CD),
3.    Уверење наддежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској
установи,
4.    Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру
студијских програма Војне академије.
Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство
за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање
наставника налази се на интернет страници Војне академије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор и поновни избор у звање наставника подносе се на адресу
Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за
избор у звање наставника“.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се
пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс je отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидати који буду изабрани у звања наставника неће бити иостављани на формацијска
места наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са
формацијског места на ком су већ постављени, a у складу са чланом 88. Закона о високом
образовању („Сл. гласник PC”, бр. 88/2017).


Архива вести   2011 2010 2009  2008
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна