ћирилица | english
HorSeparator

Naslovna /

07. 05. 2018.   10:13:38

IZBOR U ZVANjE ASISTENTA U VOJNOJ AKADEMIJI

UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
VOJNA AKADEMIJA

Raspisuje

Interni konkurs za izbor lica u polju društveno-humanističkih nauka, i to za izbor  jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Menadžment u odbrani.

OPŠTI USLOVI KONKURSA
1)    da je kandidat oficir Vojske Srbije zaposlen u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije.
2)    da je kandidatov dosadašnji nastavni rad pozitivno ocenjen, osim ako se bira po prvi put, kada je dovoljno da poseduje sklonost i sposobnost za nastavni rad.

POSEBNI USLOVI KONKURSA
1.    da je kandidat student doktorskih studija odnosno da je magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije,
2.    da je predhodne nivoe studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 i
3.    da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
1.    dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa,
2.    biografske podatke,
3.    bibliografiju objavljenih radova i CD sa elektronskim verzijama objavljenih radova (skenirane naslovne strane časopisa, knjige, zbornika i sl., sadržaj, stranice sa značajnim podacima kao što su: podaci o izdavaču, podaci o recenzentima, podaci o uređivačkom odboru, podaci o programskom odboru i sl., zavisno od toga gde je rad objavljen i tekst rada) i
4.    saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerziteta odbrane u Beogradu).

NAČIN KONKURISANjA

Prijave na konkurs za izbor zvanje saradnika na Vojnoj akademiji, podnose se na adresu VP 2977, Beograd sa naznakom „konkurs za izbor u zvanja saradnika”. U prijavi obavezno navesti adresu (vojnu poštu) i telefon, užu naučnu oblast za koju se prijava odnosi.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici Vojne akademije.

VAŽNA NAPOMENA

Kandidati koji budu izabrani u zvanja saradnika, neće biti postavljani na formacijska mesta u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze saradnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom su već postavljeni, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017).

 

Arhiva vesti   2011 2010 2009 2008
Center Separator
Center Separator
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna