ћирилица | english
HorSeparator

Naslovna /

07. 05. 2018.   13:57:45

Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju društveno-humanističkih nauka

Univerzitet odbrane u Beogradu
Vojna akademija

RASPISUJE

Javni konkurs za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju društveno-humanističkih nauka, i to:

1.    izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Ekonomija logistike odbrane i intendantura u zvanje docenta,
2.    izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Taktika u zvanje docenta i
3.    ponovni izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Ekonomija logistike odbrane i intendantura u zvanje docenta.

OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira,
2.    da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i
3.    da je kandidat profesionalno vojno lice.

POSEBNI USLOVI KONKURSA

1.    da ispunjava uslove za izbor i ponovni izbor u zvanje docenta iz člana 16. i člana 17. Pravilnika o sticanju zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane („Službeni vojni list“ broj 21/16).
2.    Kandidati za izbor u zvanje docenta pristupno predavanje će održati pred komisijom za pristupna predavanja dana 21. 05. 2018. godine. Pristupno predavanje traje najduže 20 minuta. Temu bira kandidat, s tim da ona mora da bude iz uže naučne oblasti za koju konkuriše za izbor u zvanje docenta.


DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
1.    Dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika (Odluka Senata broj 7/56 od 20. oktobra 2016. godine) koje je objavljeno na internet stranici Univeriteta (Vojne akademije),
2.    Popunjen odgovarajući Obrazazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika (CD),
3.    Uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi,
4.    Saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu u okviru studijskih programa Vojne akademije.

Pravilnik o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika i Uputstvo za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja komisije za izbor u zvanje nastavnika nalazi se na internet stranici Vojne akademije.

NAČIN KONKURISANjA
Prijave na konkurs za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Vojne akademije: Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje nastavnika“.
U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.

VAŽNA NAPOMENA
 
Kandidati koji budu izabrani u zvanja nastavnika neće biti postavljani na formacijska mesta nastavnika u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze nastavnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom su već postavljeni, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017).
Arhiva vesti   2011 2010 2009 2008
Center Separator
Center Separator
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna