latinica | english
HorSeparator

Насловна /

15. 05. 2018.   10:01:35

Конкурс за пријем кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
р  а  с  п  и  с  у  ј  е
К О Н К У Р С
за пријем кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе

У школској 2018/2019. години извршиће се пријем 20 кандидата мушког и женског пола из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике првог разреда стручних радника Средње стручне војне школе за војна усмерења (смер: Мототехника, специјалност: Механичар за возила гусеничаре – 10 ученика и Електромеханичар за возила гусеничаре – 10 ученика).
 
УСЛОВИ КОНКУРСА

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ

да су држављани Републике Србије;
да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, или им није изрицана заводска мера.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ

да су рођени 2002. године или касније;
да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања;
да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).
 
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса, подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и физике, психолошкој процени, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Школовање стручних радника у Средњој стручној војној школи за војна усмерења траје четири године. Ученици се школују по плану и програму Средње стручне војне школе за војна усмерења смера Мототехника, специјалности: Механичар за возила гусеничаре и Електромеханичар за возила гусеничаре.
 
Након завршеног школовања у Средњој стручној војној школи за војна усмерења ученици се примају у Војску Србије у својству цивилног лица, војног намештеника.

За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници, школски прибор, одећа и обућа, здравствена заштита и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије, а трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије.

Међусобна права и обавезе лица примљених на школовање и Министарства одбране Републике Србије регулишу се уговором.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Кандидати подносе пријаву територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка.

Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.

Образац пријаве се добија у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.
 
Кандидат уз пријаву прилаже:
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; потврду надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да му није изрицана заводска мера; оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за кандидате ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI и VII разреда основне школе и уверење - потврду основне школе о оценама на крају полугодишта VIII разреда.
 
Фотокопије  докумената  тражених  по  конкурсу  кандидати  оверавају код јавног бележника.


Приликом доласка на проверу физичких способности, проверу знања из математике и физике, кандидати са собом обавезно носе потребну спортску опрему, ђачку књижицу са овереном фотографијом и потврду (не старију од 10 дана) од изабраног лекара да могу приступити провери физичких способности.

Приликом доласка на све предвиђене провере у оквиру селекције, потребно је да кандидати дођу у пратњи родитеља-старатеља.

Селекција кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе за војна усмерења реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности и провери знања из математике и физике. Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, губи право на упис у Средњу стручну војну школу за војна усмерења, и не упућује се на следећи облик селекције.

Да би задовољио критеријуме првог дела селекције кандидат мора остварити најмање по један бодо на тестирању из математике и физике.

У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени (1.,2. и  3. категорија кандидата на психолошкој процени задовољава критеријуме).

У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.

Ради провере физичке способности, провере знања из математике и физике, кандидати за пријем на школовање у Средњу стручну војну школу, долазе у интернат Војне гимназије (ул. Хумска бр. 22, Београд), према распореду који ће израдити Средња стручна војна школа и доставити Регионалним центрима Министарства одбране Републике Србије.

Све путне трошкове превоза до интерната Војне гимназије ради реализације првог дела селекције и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене сносе кандидати који конкуришу за упис у Средњу стручну војну школу за војна усмерења.

Конкурс је отворен од 15. маја  до 15. јуна 2018. године.

Конкурсна документација кандидатима за ученике Средње стручне војне школе неће се враћати.

Кандидати ће обавештење о резултатима конкурса добити од Војне гимназије почев од 01. августа 2018. године.

Остала обавештења у вези са конкурсом  могу се добити у Средњој стручној војној школи, Улица Петра Чајковског број 2, Београд (телефони: 011/3603–966, 011/3603–972 и 011/3603–655) или на интернет презентацији Војне ги­мназије www.gimnazija.mod.­gov.rs.


Архива вести   2011 2010 2009  2008
Претраживање
по датуму  /  по називу
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна