latinica | english
HorSeparator

Насловна / Односи с јавношћу / Односи с медијима / Вести / Конкурс за пријем самофинансирајућих студената у Војну академију УО

Вести
19. 06. 2018.   09:55:56

Конкурс за пријем самофинансирајућих студената у Војну академију УО

МИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА

р  а  с  п  и  с  у  ј  е
 К О Н К У Р С
 за пријем кандидата из грађанства у Војну академију Универзитета одбране у Београду

У школској 2018/2019. години примаће се кандидати из грађанства за студенте Војне академије за следеће студијске програме:

1. Војноелектронско инжењерство: 45 лица.
2. Војномашинско инжењерство: 34 лица.
3. Логистика  одбране: 35 лица.

УСЛОВИ ЗА УПИС:

    да су држављани Републике Србије.
    да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.
    да су безбедносно способни за студента Војне академије и
    да су завршили четворогодишњу средњу школу.

Кандидати који испуњавају услове конкурса за пријем за студенте Војне академије Универзитета одбране у Београду полажу пријемни испит и подлежу безбедносној провери.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Кандидати подносе пријаву у Војној академији, Београд, Павла Јуришића Штурма 33, тел: 011/3603-341, 3603-194.

Уз пријаву прилажу:

    уверење о држављанству Републике Србије;
    извод из матичне књиге рођених;
    потврде надлежног органа да се против њих не води кривични  поступак  или поступак  због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
    оверене фотокопије сведочанства свих разреда и дипломе средње школе;
    лекарско уверење да је кандидат способан за студије (добија се у сваком дому здравља или Студентској поликлиници, Крунска 57, Београд) и
    пријава за упис (добија се у студентској служби факултета).

Приликом доласка на пријемни у Војну академију, кандидат мора са собом обавезно да има документ за личну идентификацију (лична карта).

Пријављивање кандидата за упис биће 11. и 12. јула 2018. године у времену од 10,00-14,00 часова.
Полагање пријемног испита биће одржано 13. јула 2018. године у времену од 10,00 до 12,00 часова у Војној академији.
Накнада за полагање пријемног испита износи 1.000,00 динара и уплаћују се на текући рачун Војне академије 840-19540845-28, са позивом на број 1227423133384460.

Упис примљених кандидата обавиће се 19. и 20. јула у времену од 10,00 до 14,00 часова у просторијама студентске службе Војне академије Приликом уписа кандидати достављају:
    оригинале докумената (сведочанства, диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству),
    два обрасца ШВ-20,
    2 фотографије формата 4,5 x 3,5 и
    доказ о уплати прве рате школарине (висина прве рате износи 12.000,00 динара и уплаћују се на текући рачун Војне академије 840-19540845-28, са позивом на број 1227423133384460.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија полажу пријемни испит из математике. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих разреда помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.
Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из математике на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, не полажу пријемни испит из математике, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним  бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.

Утврђивање редоследа пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
-    успех  из средње школе  максималан број бодова је 40 и
-    провера знања из математике, максималан број бодова је 60.
Укупан максималан  број бодова  који кандидат може да оствари износи 100 бодова. Кандидати  ће бити рангирани  на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике.

Једновремено са селекцијом врши се и безбедносна провера кандидата.


НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД

Након завршеног пријемног испита и објављених резултата на интернет страници Војне академије и интернет страници Универзитета одбране у Београду, кандидати могу уложити приговор начелнику Војне академије у року од  два  дана од дана објављивања. Начелник Војне академије у року од три дана  од пријема одлучује по приговору.

Након одлучивања по приговору, комисија утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата  са укупним  бројем  бодова стеченим по свим критеријумима.

Коначна ранг листа објављује се на интернет страници Универзитета одбране у Београду.

Износ школарине за школску 2018/2019. годину је 60.000,00 динара и уплаћује се у пет  једнаких ратa.
Прва рата у износу од 12.000 уплаћује се на Војној академији приликом доласка на упис на текући рачун Војне академије 840-19540845-28, са позивом на број 1227423133384460.

Конкурс  је  отворен  oд  18. јуна до 10. јула 2018. године.

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у:
Одсеку за питања кадета и слушалаца Војне академије  на  телефоне: 011/3603-112 и 011/3603-341, или преко електронске поште: upis@va.mod.gov.rs; stud.sluzba@va.mod.gov.rs .
 

 

 

 


Архива вести   2011 2010 2009  2008
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна