ћирилица | english
HorSeparator

Naslovna /

06. 09. 2018.   08:25:49

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva u drugom upisnom roku u Vojnu akademiju

MINISTARSTVO  ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

UNIVERZITET ODBRANE

VOJNA AKADEMIJA

r  a  s  p  i  s  u  j  e

K O N K U R S

za prijem kandidata iz građanstva u drugom upisnom roku u Vojnu akademiju Univerziteta odbrane u Beogradu

 

 

U školskoj 2018/2019. godini primaće se kandidati iz građanstva za samofinansirajuće studente Vojne akademije za sledeće studijske programe:

 

1. Vojnoelektronsko inženjerstvo: 36 lica.

2. Vojnomašinsko inženjerstvo: 33 lica.

3. Logistika  odbrane: 21 lice.

4. Javne finansije: 30 lica.

USLOVI ZA UPIS:

-        da su državljani Republike Srbije.

-      da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera.

-        da ne postoji bezbednosni rizik da kandidat bude primljen na školovanje (utvrđuje nadležna celina Ministarstva odbrane, a obrazac bezbednosne provere preuzima se na internet stranici Vojne akademije OVDE

-        da su završili četvorogodišnju srednju školu.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem za studente Vojne akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit i podležu bezbednosnoj proveri.

 

NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA

Kandidati prijave podnose preporučenom poštom Vojnoj akademiji, na adresu Ulica generala Pavla Jurišića Šturma broj 33, Beograd ili lično u kancelariji opštih poslova Vojne akademije (tokom trajanja konkursa).

Obrazac prijave za upis preuzima se na internet stranici Vojne akademije OVDE

Uz prijavu prilažu:

-        uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci);

-        izvod iz matične knjige rođenih;

-        potvrde nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični  postupak  ili postupak  zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;

-        overene fotokopije svedanstva svih razreda i diplome srednje škole;

-      lekarsko uverenje da je kandidat sposoban za studije (dobija se u svakom Domu zdravlja ili Studentskoj poliklinici, Krunska 57, Beograd)

-        popunjen i potpisan obrazac bezbednosne provere

-        dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita i

-        prijava za upis (dostupna na internet stranici Vojne akademije).

 

Prilikom dolaska na prijemni u Vojnu akademiju, kandidat mora sa sobom da ima dokument za ličnu identifikaciju (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš).

Polaganje prijemnog ispita biće održano 20. septembra 2018. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 časova u Vojnoj akademiji.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 1.000,00 dinara i uplaćuje se na tekući račun Vojne akademije 840-19540845-28, sa pozivom na broj 1227423133384460.

Upis primljenih kandidata obaviće se 25. i 26. septembra u vremenu od 10,00 do 14,00 časova u prostorijama studentske službe Vojne akademije. Prilikom upisa kandidati dostavljaju:

-        originale dokumenata (svedočanstva, diplomu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu),

-        dva obrasca ŠV-20,

-        2 fotografije formata 4,5 x 3,5 i

-        dokaz o uplati prve rate školarine (visina prve rate iznosi 12.000,00 dinara i uplaćuju se na tekući račun Vojne akademije 840-19540845-28, sa pozivom na broj 1227423133384460.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA:

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu studija polažu prijemni ispit iz matematike. Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih razreda pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz matematike na republičkom takmičenju koje organizuje

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ne polažu prijemni ispit iz matematike, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim  brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.

 

Utvivanje redosleda prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:

-       uspeh  iz srednje škole  maksimalan broj bodova je 40 i

-       provera znanja iz matematike, maksimalan broj bodova je 60.

Ukupan maksimalan  broj bodova  koji kandidat može da ostvari iznosi 100 bodova. Kandidati  će biti rangirani  na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, a u slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike.

Prijemom prijave za studije vrši se i bezbednosna provera kandidata.

 

NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED

Nakon završenog prijemnog ispita i objavljenih rezultata na internet stranici Vojne akademije i internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu, kandidati mogu uložiti prigovor načelniku Vojne akademije u roku od  dva  dana od dana objavljivanja. Načelnik Vojne akademije u roku od tri dana od prijema odlučuje po prigovoru.

Nakon odlučivanja po prigovoru, komisija utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata  sa ukupnim  brojem  bodova stečenim po svim kriterijumima.

 

Konačna rang lista objavljuje se na internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.

Iznos školarine za školsku 2018/2019. godinu je 60.000,00 dinara i uplaćuje se u pet  jednakih rata.

Prva rata u iznosu od 12.000 uplaćuje se na Vojnoj akademiji prilikom dolaska na upis na tekući račun Vojne akademije 840-19540845-28, sa pozivom na broj 1227423133384460.

Konkurs  je  otvoren  od  31. avgusta do 19. septembra 2018. godine.

Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u:

Odseku za pitanja kadeta i slušalaca Vojne akademije  na  telefon: 011/3603-341, ili preko elektronske pošte: upis@va.mod.gov.rs; stud.sluzba@va.mod.gov.rs .

 


Arhiva vesti   2011 2010 2009 2008
Center Separator
Center Separator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna