ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna /

Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika Vojne akademije

Univerzitet odbrane u Beogradu

Vojna akademija 

 RASPISUJE 

Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju tehničko-tehnoloških nauka, i to:

1. izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Radarski sistemi u zvanje vanrednog profesora,

2. izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Sistemi naoružanja u zvanje vanrednog profesora,

3. izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Transport i organizacija rada u zvanje vanrednog profesora,

4. izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Raketni sistemi u zvanje docenta i

5. izbor dva nastavnika za užu naučnu oblast Mehanika u zvanje docenta.

 OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. da kadidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira,

2. da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju posova u visokoškolskoj ustanovi i

3. da je kandidat profesionalno vojno lice na r.br. 1, 2, 3. i 4. i profesionalno vojno lice ili vojni službenik na r.br. 5.

 POSEBNI USLOVI KONKURSA

1. da ispunjava uslove za izbor u zvanje docenta i vanrednog profesora iz člana 16. i člana 17. Pravilnika o sticanju zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane ("Službeni vojni list" broj 21/16).

2. kandidati za izbor u zvanje docenta pristupno predavanje će održati pred komisijom za pristupna predavanja dana 16.01.2019. godine. Pristupno predavanje traje najduže 20 minuta. Temu bira kandidat, s tim da ona mora da bude iz uže naučne oblasti za koju konkuriše za izbor u zvanje docenta.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

 Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

1. Dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika (Odluka Senata broj 7/56 od 20. oktobra 2016. godine) koje je objavljeno na internet stranici Univerziteta odbrane (Vojne akademije),

2. Popunjen odgovarajući Obrazac izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika (CD),

3. Uverenje nadležnog organa MUP o neposojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi,

4. Saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu u okviru studijskih programa Vojne akademije.

Pravilnik o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika i Uputstvo za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja komisije za izbor u zvanje nastavnika nalazi se na internet stranici Vojne akademije.

NAČIN KONKURISANjA

Prijave za konkurs za izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Vojne akademije: Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, sa naznakokm "konkurs za izbor u zvanje nastavnika".

U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.

Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.

VAŽNA NAPOMENA

Kandidati koji budu izabrani u zvanje nastavnika neće biti postavljani na formacijska mesta nastavnika u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze nastavnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom su već postavljeni, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017). 

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna