Конкурс зa пријем кандидата из грађанства у Војну академију и Медицински факултет ВМА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Конкурс за пријем кандидата из грађанства у Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске отворен je од 15. фебруара до 31. марта 2019. године. Они који желе да конкуришу за пријем у Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске академије потребно је да на  време поднесу пријаву са потребном документацијом у центрима Министарства одбране на територији сталног места боравка, у периоду када је конкурс отворен, и да се што боље приреме за пријемни испит.
 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ

расписује

К О Н К У Р С

за пријем кандидата из грађанства у Војну академију и

Медицински факултет Војномедицинске академије                           

Универзитета одбране у Београду

 

У школској 2019/2020. години примају се кандидати из грађанства за кадете:        

А) ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ, укупно 183 кадета на студијске програме:
 
Основне академске студије Менаџмент у одбрани;

Основне академске студије Противваздухопловна одбрана;

Основне академске студије Војноелектронско инжењерство;

Основне академске студије Војномашинско инжењерство;

Основне академске студије Логистика одбране;

Интегрисане акдемске студије Војно ваздухопловство.

Садржаји у оквиру студијских програма заједнички су за I и II годину студија, док ће се кадети опредељивати за одређени модул у оквиру студијског програма по завршетку II године студија.

Б) МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ:

Интегрисане академске студије медицине: 25 кадета.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;

да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;

да су остварили најмање добар успех током свих година школовања, као и на полугодишту завршног разреда (за кандидате чије је школовање у току);

да имају минимално врло добру оцену из владања током школовања;

да имају решење надлежног министарства о нострификацији средњошколске исправе стечене у иностранству (за кандидате који су средње образовање стекли у иностранству или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму);

да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

а) Војна академија

да су рођени 1999. године или касније,

да су завршили четоврогодишњу средњу школу или да похађају IV разред средње школе.

Кандидати за кадете студијског програма Војно ваздухопловство морају да испуне и допунске услове прописане посебним програмом медицинско-здравствене и психолошке процене кандидата за тај студијски програм, као и да успешно савладају селективне обуке (падобранска обука и летачка обука).

б) Медицински факултет ВМА

да су рођени 1999. године или касније;

да су завршили гимназију, средњу школу здравствене или ветеринарске струке у трајању од четири године или да похађају IV разред гимназије, средње школе здравствене или ветеринарске струке.

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем за кадете Војне академије и Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду полажу пријемни испит, подлежу провери физичке способности, медицинско-здравственој процени, психолошкој процени и безбедносној провери.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Кандидати подносе пријаву територијалном органу регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.

Образац пријаве добија се у територијалном органу регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.

Уз пријаву прилажу:

уверење о државаљанству Републике Србије, не старије од шест месеци;

извод из матичне књиге рођених;

потврде надлежног органа, не старије од шест месеци, да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;

оверене фотокопије сведочанства свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четорогодишње школовање), односно, сведочанства завршених разреда и оверен препис оцена са полугодишта четвртог разреда (за кандидате којима је школовање у току).

Приликом доласка на селекцију у Војну академију и Медицински факултет ВМА кандидат мора имати документ за личну идентификацију (лична карта, пасош).

Кандидат који је удаљен са провере знања из математике или са провере физичких способности сматраће се да није положио и неће бити рангиран.

Кандидати који не остваре минимални број бодова на провери знања из математике и провери физичких способности, као и кандидати који имају негативну медицинско-здравствену, психолошку процену и безбедносну проверу неће се рангирати.

Све трошкове превоза до војних школа ради реализације пријемног испита и провере физичких способности и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене сносе кандидати који конкуришу у војне школе.

СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА:

а) Војна академија

Селкција кандидата за Војну академију реализује се у два дела.

У првом делу селекције, који се реализује на Војној академији, кандидати полажу пријемни испит који обухвата проверу знања из математике и проверу физичке способности.

Провери физичких способности приступају само они кандидати који су остварили минимални и виши број бодова на провери знања из математике.

Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једну од прва три места из математике на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије не полажу пријемни испит из математике, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената.

Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.

Приликом доласка на први део селекције - пријемни испит кандидати су обавезни да донесу потврду од изабраног лекара да су здравствено способни за проверу физичких способности и потребну спортску опорему.

Други део селекције обухвата психолошку и медицинско-здравствену процену, на коју се позивају кандидати почев од најбоље рангираног па све до попуне потребног броја кандидата.

Током селекције врши се и безбедносна провера кандидата.

О терминима за селекцију по датуму, месту и времену кандидати ће бити обавештени преко интенрнет странице Војне академије и Универзитета одбране и преко центара МО где су конкурисали.

б) Медицински факултет ВМА

Провера физичке способности је елиминационог карактера, а информација о минимуму критеријума које је неопходно да кандидат задовољи биће истакнута на интернет страници Медицинског факултета ВМА.

Временски термини одређени за здравствени преглед, психолошко тестирање и проверу физичке способности, као и датум, место и време полагања пријемног испита биће истакнути на интернет страници Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране у Београду.

Листа кандидата који испуне услове за полагање пријемног испита биће истакнута најмање седам дана пре термина за полагање пријемног испита, на интернет страници Медицинског факултета ВМА и интернет страници Универзитета одбране у Београду.

Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из биологије или хемије на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова.

Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената.

Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.

Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

а) Војна академија

Ранг-листа пријављених кандидата утврђује се на основу следећих мерила:

успех из средње школе, максималан број бодова је 40;

провера знања из математике, максималан број бодова је 45 и 

провера физичке способности, максималан број бодова је 15.

Рангирање кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 10 од могућих 45 бодова из математике, односно најмање 4 од могућих 15 бодова из провере физичких способности.

Укупан максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100 бодова.

Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, а на крају кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег успеха у средњој школи.

Војна академија ће на својој интернтет страници објавити листу са резултатима пријемног испита, најкасније 48 часова од завршетка пријемног испита.

б) Медицински факултет ВМА

Редослед пријављених кандидата утврђује се на основу следећих мерила:

успех из средње школе, максималан број бодова је 40;

провера знања из хемије и биологије, максималан број бодова је 60.

Рангирање кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 50%+1 бод на сваком од тестова који полажу на пријемном испиту (16 бодова из хемије и 16 бодова из биологије).

Укупан максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100. Кандидати ће бити рангирани на основу места на коначној ранг-листи.

Прелиминарна ранг-листа биће објављена до 48 часова од момента завршетка пријемног испита на огласној табли, на интернет страници Медицинског факултета ВМА, као и на интернет страници Универзитета одбране у Београду.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД

а) Војна академија

Коначна ранг-листа биће објављена на интернет страници Војне академије по завршетку другог дела селекције.

Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети примедбу на коначну ранг-листу кандидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања коначне ранг-листе. Кандидат примедбу подноси Војној академији.

б) Медицински факултет ВМА

Коначна ранг-листа објављује се на интернет страници Медицинског факултета ВМА и интернет страници Универзитета одбране у Београду.

Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети примедбу на коначну ранг-листу кандидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања коначне ранг-листе. Кандидат примедбу подноси Медицинском факултету ВМА.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАДЕТА:

Школовање у Војној академији има структуру основних академских студија првог степена у трајању од четири године, што подразумева 240 ЕСПБ, и интегрисаних академских студија за студијски програм Војно ваздухопловство у трајању од пет година, што подразумева 300 ЕСПБ. После завршетка школовања, кадети стичу високо образовање и стручно звање дипломираног менаџера, дипломираног инжењера менаџмента, дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства, дипломираног инжењера машинства, дипломираног инжењера логистичког инжењерства или мастер инжењера војног ваздухопловства, зависно од студијског програма који заврше.

Школовање на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду има структуру интегрисаних академских студија у трајању од шест година, односно 360 ЕСПБ. После завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање доктор медицине, како је прописано акредитованим студијским програмом.

За време школовања кадети Војне академије и Медицинског факултета ВМА имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања кадети станују у интернату, током школовања им се исплаћују новчана примања и путни трошкови у складу са законском регулативом, а све трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобне обавезе.

Након успешно завршеног школовања у Војној академији и Медицинском факултету ВМА примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника одговарајућег рода-службе.

У случају прекида школовања због слабог успеха, прекида школовања на лични захтев и не испуњења обавеза регулисаних уговором о школовању, лица на школовању су у обавези да надокнаде трошкове школовања.

Конкурс је отоврен од 15. фебруара до 31. марта 2019. године.

Кандидати који конкуришу за кадете Војне академије и Медицинског факултета ВМА моћи ће да добију обавештење о резултатима конкурса од војних школа за које су конкурисали.

Информације у вези са конкурсом могу се добити у Oдсеку за питања кадета, студената и слушалаца Универзитета одбране: за Војну академију путем електронске поште stud.sluzba@va.mod.gov.rs, на телефоне: 011/3603-344 и 011/3603-341 или на интернент страници http://www.va.mod.gov.rs, а за Медицински факултет ВМА путем електронске поште: medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs, на телефоне: 011/3608-129, 011/3608-134, 011/3608-661, или на интернет страници http://www.mfvma.mod.gov.rs.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs