Konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA

VAŽNO OBAVEŠTENjE: Konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije otvoren je od 15. februara do 31. marta 2019. godine. Oni koji žele da konkurišu za prijem u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije potrebno je da na  vreme podnesu prijavu sa potrebnom dokumentacijom u centrima Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka, u periodu kada je konkurs otvoren, i da se što bolje prireme za prijemni ispit.
 
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

UNIVERZITET ODBRANE

raspisuje

K O N K U R S

za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i

Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije                           

Univerziteta odbrane u Beogradu

 

U školskoj 2019/2020. godini primaju se kandidati iz građanstva za kadete:        

A) VOJNE AKADEMIJE, ukupno 183 kadeta na studijske programe:
 
Osnovne akademske studije Menadžment u odbrani;

Osnovne akademske studije Protivvazduhoplovna odbrana;

Osnovne akademske studije Vojnoelektronsko inženjerstvo;

Osnovne akademske studije Vojnomašinsko inženjerstvo;

Osnovne akademske studije Logistika odbrane;

Integrisane akdemske studije Vojno vazduhoplovstvo.

Sadržaji u okviru studijskih programa zajednički su za I i II godinu studija, dok će se kadeti opredeljivati za određeni modul u okviru studijskog programa po završetku II godine studija.

B) MEDICINSKOG FAKULTETA VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE:

Integrisane akademske studije medicine: 25 kadeta.

 

USLOVI KONKURSA:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;

da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;

da su ostvarili najmanje dobar uspeh tokom svih godina školovanja, kao i na polugodištu završnog razreda (za kandidate čije je školovanje u toku);

da imaju minimalno vrlo dobru ocenu iz vladanja tokom školovanja;

da imaju rešenje nadležnog ministarstva o nostrifikaciji srednjoškolske isprave stečene u inostranstvu (za kandidate koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu ili pohađali školovanje po inostranom nastavnom planu i programu);

da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera.

POSEBNI USLOVI KONKURSA:

a) Vojna akademija

da su rođeni 1999. godine ili kasnije,

da su završili četovrogodišnju srednju školu ili da pohađaju IV razred srednje škole.

Kandidati za kadete studijskog programa Vojno vazduhoplovstvo moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj studijski program, kao i da uspešno savladaju selektivne obuke (padobranska obuka i letačka obuka).

b) Medicinski fakultet VMA

da su rođeni 1999. godine ili kasnije;

da su završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili da pohađaju IV razred gimnazije, srednje škole zdravstvene ili veterinarske struke.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit, podležu proveri fizičke sposobnosti, medicinsko-zdravstvenoj proceni, psihološkoj proceni i bezbednosnoj proveri.

NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA

Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta.

Obrazac prijave dobija se u teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom konkurisanja.

Uz prijavu prilažu:

uverenje o državaljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci;

izvod iz matične knjige rođenih;

potvrde nadležnog organa, ne starije od šest meseci, da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;

overene fotokopije svedočanstva svih razreda i fotokopiju diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četorogodišnje školovanje), odnosno, svedočanstva završenih razreda i overen prepis ocena sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate kojima je školovanje u toku).

Prilikom dolaska na selekciju u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA kandidat mora imati dokument za ličnu identifikaciju (lična karta, pasoš).

Kandidat koji je udaljen sa provere znanja iz matematike ili sa provere fizičkih sposobnosti smatraće se da nije položio i neće biti rangiran.

Kandidati koji ne ostvare minimalni broj bodova na proveri znanja iz matematike i proveri fizičkih sposobnosti, kao i kandidati koji imaju negativnu medicinsko-zdravstvenu, psihološku procenu i bezbednosnu proveru neće se rangirati.

Sve troškove prevoza do vojnih škola radi realizacije prijemnog ispita i provere fizičkih sposobnosti i do vojnozdravstvenih ustanova za potrebe psihološke i medicinsko-zdravstvene procene snose kandidati koji konkurišu u vojne škole.

SELEKCIJA KANDIDATA:

a) Vojna akademija

Selkcija kandidata za Vojnu akademiju realizuje se u dva dela.

U prvom delu selekcije, koji se realizuje na Vojnoj akademiji, kandidati polažu prijemni ispit koji obuhvata proveru znanja iz matematike i proveru fizičke sposobnosti.

Proveri fizičkih sposobnosti pristupaju samo oni kandidati koji su ostvarili minimalni i viši broj bodova na proveri znanja iz matematike.

Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jednu od prva tri mesta iz matematike na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ne polažu prijemni ispit iz matematike, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata.

Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.

Prilikom dolaska na prvi deo selekcije - prijemni ispit kandidati su obavezni da donesu potvrdu od izabranog lekara da su zdravstveno sposobni za proveru fizičkih sposobnosti i potrebnu sportsku oporemu.

Drugi deo selekcije obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, na koju se pozivaju kandidati počev od najbolje rangiranog pa sve do popune potrebnog broja kandidata.

Tokom selekcije vrši se i bezbednosna provera kandidata.

O terminima za selekciju po datumu, mestu i vremenu kandidati će biti obavešteni preko intenrnet stranice Vojne akademije i Univerziteta odbrane i preko centara MO gde su konkurisali.

b) Medicinski fakultet VMA

Provera fizičke sposobnosti je eliminacionog karaktera, a informacija o minimumu kriterijuma koje je neophodno da kandidat zadovolji biće istaknuta na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.

Vremenski termini određeni za zdravstveni pregled, psihološko testiranje i proveru fizičke sposobnosti, kao i datum, mesto i vreme polaganja prijemnog ispita biće istaknuti na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA i Univerziteta odbrane u Beogradu.

Lista kandidata koji ispune uslove za polaganje prijemnog ispita biće istaknuta najmanje sedam dana pre termina za polaganje prijemnog ispita, na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA i internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.

Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz biologije ili hemije na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ne polažu prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova.

Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata.

Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.

Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

MERILA ZA RANGIRANjE KANDIDATA

a) Vojna akademija

Rang-lista prijavljenih kandidata utvrđuje se na osnovu sledećih merila:

uspeh iz srednje škole, maksimalan broj bodova je 40;

provera znanja iz matematike, maksimalan broj bodova je 45 i 

provera fizičke sposobnosti, maksimalan broj bodova je 15.

Rangiranje kandidata na osnovu prijemnog ispita izvršiće se tako što će se rangirati oni kandidati koji postignu najmanje 10 od mogućih 45 bodova iz matematike, odnosno najmanje 4 od mogućih 15 bodova iz provere fizičkih sposobnosti.

Ukupan maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari iznosi 100 bodova.

Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, u slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat čiji je roditelj poginuli ili ranjeni pripadnik Vojske Srbije, zatim kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike, a na kraju kandidat koji ima više bodova po osnovu postignutog opšteg uspeha u srednjoj školi.

Vojna akademija će na svojoj interntet stranici objaviti listu sa rezultatima prijemnog ispita, najkasnije 48 časova od završetka prijemnog ispita.

b) Medicinski fakultet VMA

Redosled prijavljenih kandidata utvrđuje se na osnovu sledećih merila:

uspeh iz srednje škole, maksimalan broj bodova je 40;

provera znanja iz hemije i biologije, maksimalan broj bodova je 60.

Rangiranje kandidata na osnovu prijemnog ispita izvršiće se tako što će se rangirati oni kandidati koji postignu najmanje 50%+1 bod na svakom od testova koji polažu na prijemnom ispitu (16 bodova iz hemije i 16 bodova iz biologije).

Ukupan maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari iznosi 100. Kandidati će biti rangirani na osnovu mesta na konačnoj rang-listi.

Preliminarna rang-lista biće objavljena do 48 časova od momenta završetka prijemnog ispita na oglasnoj tabli, na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA, kao i na internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.

NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIMEDBI NA UTVRĐENI REDOSLED

a) Vojna akademija

Konačna rang-lista biće objavljena na internet stranici Vojne akademije po završetku drugog dela selekcije.

Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena može podneti primedbu na konačnu rang-listu kandidata u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konačne rang-liste. Kandidat primedbu podnosi Vojnoj akademiji.

b) Medicinski fakultet VMA

Konačna rang-lista objavljuje se na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA i internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.

Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena, može podneti primedbu na konačnu rang-listu kandidata u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konačne rang-liste. Kandidat primedbu podnosi Medicinskom fakultetu VMA.

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE KADETA:

Školovanje u Vojnoj akademiji ima strukturu osnovnih akademskih studija prvog stepena u trajanju od četiri godine, što podrazumeva 240 ESPB, i integrisanih akademskih studija za studijski program Vojno vazduhoplovstvo u trajanju od pet godina, što podrazumeva 300 ESPB. Posle završetka školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje diplomiranog menadžera, diplomiranog inženjera menadžmenta, diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva, diplomiranog inženjera mašinstva, diplomiranog inženjera logističkog inženjerstva ili master inženjera vojnog vazduhoplovstva, zavisno od studijskog programa koji završe.

Školovanje na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu ima strukturu integrisanih akademskih studija u trajanju od šest godina, odnosno 360 ESPB. Posle završetka školovanja kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje doktor medicine, kako je propisano akreditovanim studijskim programom.

Za vreme školovanja kadeti Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja kadeti stanuju u internatu, tokom školovanja im se isplaćuju novčana primanja i putni troškovi u skladu sa zakonskom regulativom, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu ugovora kojim se regulišu međusobne obaveze.

Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji i Medicinskom fakultetu VMA primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda-službe.

U slučaju prekida školovanja zbog slabog uspeha, prekida školovanja na lični zahtev i ne ispunjenja obaveza regulisanih ugovorom o školovanju, lica na školovanju su u obavezi da nadoknade troškove školovanja.

Konkurs je otovren od 15. februara do 31. marta 2019. godine.

Kandidati koji konkurišu za kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA moći će da dobiju obaveštenje o rezultatima konkursa od vojnih škola za koje su konkurisali.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odseku za pitanja kadeta, studenata i slušalaca Univerziteta odbrane: za Vojnu akademiju putem elektronske pošte stud.sluzba@va.mod.gov.rs, na telefone: 011/3603-344 i 011/3603-341 ili na internent stranici http://www.va.mod.gov.rs, a za Medicinski fakultet VMA putem elektronske pošte: medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs, na telefone: 011/3608-129, 011/3608-134, 011/3608-661, ili na internet stranici http://www.mfvma.mod.gov.rs.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs