Interni konkurs za izbor lica u zvanje saradnika Vojne akademije

Interni konkurs za izbor lica u zvanje nastavnika veština i saradnika Vojne akademije u polju tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka, i to:

1. izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Snabdevanje,

2. izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Održavanje,

3. izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Sistem logistike i

4. izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Matematika.

OPŠTI USLOVI KONKURSA 

1) da je kandidat oficir Vojske Srbije zaposlen u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije na rednom broju 1, 2. i 3. i vojni službenik na rednom broju 4.

2) da je kandidatov dosadašnji nastavni rad pozitivno ocenjen, osim ako se biralo prvi put, kada je dovoljno da poseduje sklonost i sposobnost za nastavni rad.

POSEBNI USLOVI KONKURSA

1. da je kandidat student doktorskih studija odnosno da je magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije,

2. da je prethodne nivoe studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 i

3. da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad.

DOKUMETNACIJA KOJA SE PODNOSI NA PRIJAVU ZA KONKURS

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:

1. dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa,

2. biografske podatke,

3. bibiliografiju objavljenih radova i CD sa elektronskim verzijama objavljenih radova (skenirane naslovne strane časopisa, knjige, zbornika i sl., sadržaj, stranice sa značajnim podacima kao što su: podaci o izdavaču, podaci o recezentima, podaci o uređivačkom odboru, podaci o programskom odboru i sl., zavisno od toga gde je rad objavljen i tekst rada) i

4. saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerzitetu odbrane u Beogradu).

NAČIN KONKURISANjA

Prijave na konkurs za izbor u zvanje saradnika na Vojnoj akademiji, podnose se na adresu VP 2977, Beograd sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje saradnika". U prijavi obavezno navesti adresu (vojnu poštu), telefon i užu naučnu oblast za koju se prijava odnosi.

Nepotpone i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici Vojne akademije.

VAŽNA NAPOMENA

Kandidat koji bude izabran u zvanje saradnika, neće biti postavljen na formacijsko mesto u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze saradnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom je već postavljen, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017).

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs