Интерни конкурс за избор лица у звање сарадника Војне академије

Интерни конкурс за избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије у пољу техничко-технолошких и природно-математичких наука, и то:

1. избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Снабдевање,

2. избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Одржавање,

3. избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Систем логистике и

4. избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Математика.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

1) да је кандидат официр Војске Србије запослен у Министарству одбране или Војсци Србије на редном броју 1, 2. и 3. и војни службеник на редном броју 4.

2) да је кандидатов досадашњи наставни рад позитивно оцењен, осим ако се бирало први пут, када је довољно да поседује склоност и способност за наставни рад.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. да је кандидат студент докторских студија односно да је магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације,

2. да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 и

3. да показује смисао и способност за наставни рад.

ДОКУМЕТНАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ПРИЈАВУ ЗА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

1. доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса,

2. биографске податке,

3. бибилиографију објављених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књиге, зборника и сл., садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецезентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и сл., зависно од тога где је рад објављен и текст рада) и

4. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитету одбране у Београду).

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника на Војној академији, подносе се на адресу ВП 2977, Београд са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника". У пријави обавезно навести адресу (војну пошту), телефон и ужу научну област за коју се пријава односи.

Непотпоне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања на интернет страници Војне академије.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидат који буде изабран у звање сарадника, неће бити постављен на формацијско место у Војној академији, већ ће права и обавезе сарадника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017).

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs