latinica | english
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Односи с јавношћу / Односи с медијима / Вести / Koнкурси за избор у звање наставника Војне академије

Koнкурси за избор у звање наставника Војне академије

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

РАСПИСУЈЕ 

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, и то:

1. избор једног наставника за ужу научну област Тактика у звање ванредног професора

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,

2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовање јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и 

3.  да је кандидат професионално војно лице

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

Да испуњава услове за избор у звање ванредног професора из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању знања наставника на Универзитету одбране ("Службени војни лист" број 21/16).

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

1. Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године) које је објављено на интернет страници Универзитета (Војне академије),

2. Попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD),

3. Уверење надлежног органа МУП о непостајању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовање јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,

4. Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА 

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе са на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком "конкурс за избор у звање наставника". 

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајаћу од првог наредног дана од дана објављивања.

ВАЖНА НАПОМЕНА 

Кандидат који буде изабран у звање наставника неће бити постављан на формацијско место наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017).


 ВОЈНА АКАДЕМИЈА

УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

РАСПИСУЈЕ

Интерни конкурс за избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије у пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука, и то:

А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. поновни избор два лица у звање професора војних вештина за ужу научну област Оператика,

2. избор једног лица у звање наставника војних вештина за ужу научну област Оператика,

3. избор једног лица у звање наставника војних вештина за ужу научну област Тактика јединица пешадије са наоружањем и опремом и 

4. избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Тактика јединица пешадије са наоружањем и опремом.

Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

1. избор једног лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Сигнали и системи,

2. избор једног лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Електротехника и електроника,

3. избор једносг лица у звање сарадник у настави за ужу научну област Системи наоружања и

4. избор два лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Моторна возила и мотори.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

1. да је кандидат официр Војске Србије запослен у Министарству одбране или Војсци Србије и 

2. да је кандидатов досадашњи наставни рад позитивно оцењен, осим ако се бира по први пут, када је довољно да поседује склоност и способност за наставни рад

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА  

за избор у звање професора војних вештина 

1. да је завршио Генералштабно усавршавање са просечном оценом најмање осам (8,00) или стечено научно звање доктора наука,

2. да поседује позитивну оцену наставног рада, осим ако се бира први пут у наставничко звање када је довољно да кандидат поседује склоност и способност за наставни рад,

3. да има последње две службене оцене најмање врло-добар,

4. да је успешно обављао командне или штабне дужности и

5. да је аутор три стручна рада са позитивном рецензијом.

 за избор у звање наставника војних вештина 

1. да је кандидат завршио Командно-штабно усавршавање или студије другог степена са просечном оценом најмање 8,00, 

2. да кандидат има последње две службене оцене најмање врло-добар,

3. да кандидат има успешно обављање командних или штабних дужности и

4. да је кандидат аутор два рада са позитивном рецензијом.

за избор у звање асистента 

1. да је кандидат студент докторских студија, односно да је магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације,

2. да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 и

3. да показује смисао и способност за наставни рад.

за избор у звање сарадника у настави 

1. да је кандидат студент мастер академских или специјалистичких студија, 

2. да је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање 8,00 и 

3. да показује смисао и способност за наставни рад. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСТИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

1. доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса,

2. биографске податке, 

3. библиографију објављених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књига, зборника и сл., садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецензентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и сл., зависно од тога где је рад објављен и текст рада) и 

4. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду).

НАЧИН КОНКУРИСАЊА 

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника вештина и сарадника на Војној академији, подносе се на адресу ВП 2977, Београд са назнаком "конкурс за избор у звање наставника вештина и сарадника".

У пријави обавезно навести адресу (војну пошту), телефон и ужу научну област за коју се пријава односи.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања на интернет страници Војне академије.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидат који буде изабран у звање наставника вештина и сарадника, неће бити постављен на формацијско место у Војној академији, већ ће права и обавеза наставника вештина и сарадника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о вискоком образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017). 

HorSeparator
Претраживање
по датуму  /  по називу
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна