ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Vesti / Konkursi za izbor u zvanje nastavnika Vojne akademije

Konkursi za izbor u zvanje nastavnika Vojne akademije

UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU 

VOJNA AKADEMIJA

RASPISUJE 

Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju društveno-humanističkih nauka, i to:

1. izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Taktika u zvanje vanrednog profesora

OPŠTI USLOVI KONKURSA 

1. da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira,

2. da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanje javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i 

3.  da je kandidat profesionalno vojno lice

POSEBNI USLOVI KONKURSA 

Da ispunjava uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora iz člana 16. i člana 17. Pravilnika o sticanju znanja nastavnika na Univerzitetu odbrane ("Službeni vojni list" broj 21/16).

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

 Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

1. Dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika (Odluka Senata broj 7/56 od 20. oktobra 2016. godine) koje je objavljeno na internet stranici Univerziteta (Vojne akademije),

2. Popunjen odgovarajući Obrazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika (CD),

3. Uverenje nadležnog organa MUP o nepostajanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanje javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi,

4. Saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu u okviru studijskih programa Vojne akademije.

Pravilnik o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika i Uputstvo za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja komisije za izbor u zvanje nastavnika nalazi se na internet stranici Vojne akademije.

NAČIN KONKURISANjA 

Prijave na konkurs za izbor u zvanje nastavnika podnose sa na adresu Vojne akademije: Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, sa naznakom "konkurs za izbor u zvanje nastavnika". 

U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.

Konkurs je otvoren 30 dana, računajaću od prvog narednog dana od dana objavljivanja.

VAŽNA NAPOMENA 

Kandidat koji bude izabran u zvanje nastavnika neće biti postavljan na formacijsko mesto nastavnika u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze nastavnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom je već postavljen, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017).


 VOJNA AKADEMIJA

UNIVERZITETA ODBRANE

RASPISUJE

Interni konkurs za izbor lica u zvanje nastavnika veština i saradnika Vojne akademije u polju društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka, i to:

A) POLjE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA

1. ponovni izbor dva lica u zvanje profesora vojnih veština za užu naučnu oblast Operatika,

2. izbor jednog lica u zvanje nastavnika vojnih veština za užu naučnu oblast Operatika,

3. izbor jednog lica u zvanje nastavnika vojnih veština za užu naučnu oblast Taktika jedinica pešadije sa naoružanjem i opremom i 

4. izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Taktika jedinica pešadije sa naoružanjem i opremom.

B) POLjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA

1. izbor jednog lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Signali i sistemi,

2. izbor jednog lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Elektrotehnika i elektronika,

3. izbor jednosg lica u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Sistemi naoružanja i

4. izbor dva lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Motorna vozila i motori.

OPŠTI USLOVI KONKURSA 

1. da je kandidat oficir Vojske Srbije zaposlen u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije i 

2. da je kandidatov dosadašnji nastavni rad pozitivno ocenjen, osim ako se bira po prvi put, kada je dovoljno da poseduje sklonost i sposobnost za nastavni rad

POSEBNI USLOVI KONKURSA  

za izbor u zvanje profesora vojnih veština 

1. da je završio Generalštabno usavršavanje sa prosečnom ocenom najmanje osam (8,00) ili stečeno naučno zvanje doktora nauka,

2. da poseduje pozitivnu ocenu nastavnog rada, osim ako se bira prvi put u nastavničko zvanje kada je dovoljno da kandidat poseduje sklonost i sposobnost za nastavni rad,

3. da ima poslednje dve službene ocene najmanje vrlo-dobar,

4. da je uspešno obavljao komandne ili štabne dužnosti i

5. da je autor tri stručna rada sa pozitivnom recenzijom.

 za izbor u zvanje nastavnika vojnih veština 

1. da je kandidat završio Komandno-štabno usavršavanje ili studije drugog stepena sa prosečnom ocenom najmanje 8,00, 

2. da kandidat ima poslednje dve službene ocene najmanje vrlo-dobar,

3. da kandidat ima uspešno obavljanje komandnih ili štabnih dužnosti i

4. da je kandidat autor dva rada sa pozitivnom recenzijom.

za izbor u zvanje asistenta 

1. da je kandidat student doktorskih studija, odnosno da je magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije,

2. da je prethodne nivoe studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 i

3. da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad.

za izbor u zvanje saradnika u nastavi 

1. da je kandidat student master akademskih ili specijalističkih studija, 

2. da je studije prvog stepena završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 i 

3. da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad. 

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSTI UZ PRIJAVU NA KONKURS 

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:

1. dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa,

2. biografske podatke, 

3. bibliografiju objavljenih radova i CD sa elektronskim verzijama objavljenih radova (skenirane naslovne strane časopisa, knjiga, zbornika i sl., sadržaj, stranice sa značajnim podacima kao što su: podaci o izdavaču, podaci o recenzentima, podaci o uređivačkom odboru, podaci o programskom odboru i sl., zavisno od toga gde je rad objavljen i tekst rada) i 

4. saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerziteta odbrane u Beogradu).

NAČIN KONKURISANjA 

Prijave na konkurs za izbor u zvanje nastavnika veština i saradnika na Vojnoj akademiji, podnose se na adresu VP 2977, Beograd sa naznakom "konkurs za izbor u zvanje nastavnika veština i saradnika".

U prijavi obavezno navesti adresu (vojnu poštu), telefon i užu naučnu oblast za koju se prijava odnosi.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici Vojne akademije.

VAŽNA NAPOMENA

Kandidat koji bude izabran u zvanje nastavnika veština i saradnika, neće biti postavljen na formacijsko mesto u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveza nastavnika veština i saradnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom je već postavljen, a u skladu sa članom 88. Zakona o viskokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017). 

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna