Интерни конкурс за избор у звање сарадника Војне академије

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
РАСПИСУЈЕ
 

Интерни конкурс за избор лица у звање сарадника Војне академије у пољу техничко-технолошких наука, и то:

1. избор два лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Ваздухопловно машинство и 

2. избор једног лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Телекомуникације.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. да је кандидат официр Војске Србије запослен у Министарству одбране или Војсци Србије и 

2. да је кандидатов досадашњи наставни рад позитивно оцењиван, осим ако се бира по први пут, када је довољно да поседује склоност и способност за наставни рад.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. да је кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких студија,

2. да је студије првог степена завршио са просечно оценом најмање 8,00 и 

3. да показује смисао и способност за наставни рад.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

1. доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса,

2. биографске податке,

3. библиографију објављених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књига, зборника и слично, садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецензентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и слично, зависно од тога где је рад објављен и текст рада) и 

4. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду).

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника на Војној акдемији подносе се на адресу ВП 2977 Београд, са назнаком "конкурс за избор у звање сарадника". У пријави обавезно навести адресу (војну пошту), телефон и ужу научну област за коју се пријава односи.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања на интернет страници Војне академије.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидат који буде изабран у звање сарадника, неће бити постављен на формацијско место у Војној академији, већ ће права и обавезе сарадника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2017).

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs