Interni konkurs za izbor u zvanje saradnika Vojne akademije

UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
VOJNA AKADEMIJA
RASPISUJE
 

Interni konkurs za izbor lica u zvanje saradnika Vojne akademije u polju tehničko-tehnoloških nauka, i to:

1. izbor dva lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Vazduhoplovno mašinstvo i 

2. izbor jednog lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Telekomunikacije.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. da je kandidat oficir Vojske Srbije zaposlen u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije i 

2. da je kandidatov dosadašnji nastavni rad pozitivno ocenjivan, osim ako se bira po prvi put, kada je dovoljno da poseduje sklonost i sposobnost za nastavni rad.

POSEBNI USLOVI KONKURSA

1. da je kandidat student master akademskih studija ili specijalističkih studija,

2. da je studije prvog stepena završio sa prosečno ocenom najmanje 8,00 i 

3. da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:

1. dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa,

2. biografske podatke,

3. bibliografiju objavljenih radova i CD sa elektronskim verzijama objavljenih radova (skenirane naslovne strane časopisa, knjiga, zbornika i slično, sadržaj, stranice sa značajnim podacima kao što su: podaci o izdavaču, podaci o recenzentima, podaci o uređivačkom odboru, podaci o programskom odboru i slično, zavisno od toga gde je rad objavljen i tekst rada) i 

4. saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerziteta odbrane u Beogradu).

NAČIN KONKURISANjA

Prijave na konkurs za izbor u zvanje saradnika na Vojnoj akdemiji podnose se na adresu VP 2977 Beograd, sa naznakom "konkurs za izbor u zvanje saradnika". U prijavi obavezno navesti adresu (vojnu poštu), telefon i užu naučnu oblast za koju se prijava odnosi.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici Vojne akademije.

VAŽNA NAPOMENA

Kandidat koji bude izabran u zvanje saradnika, neće biti postavljen na formacijsko mesto u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze saradnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom je već postavljen, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. Glasnik RS", br. 88/2017).

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs