ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Vesti / Interni konkurs za izbor i ponovni izbor lica u zvanje nastavnika veština i saradnika Vojne akademije

Interni konkurs za izbor i ponovni izbor lica u zvanje nastavnika veština i saradnika Vojne akademije

UNIVERZITET ODBRANE
VOJNA AKADEMIJA

Raspisuje
 
Interni konkurs za izbor i ponovni izbor lica u zvanje nastavnika veština i saradnika Vojne akademije u polju društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka, i to:
 
A) POLjE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA
 1. izbor jednog lica u zvanje nastavnika praktične nastave za užu naučnu oblast Taktika jedinica pešadije sa naoružanjem i opremom.
B) POLjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA
 1. ponovni izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo.

OPŠTI USLOVI KONKURSA
 1. da je kandidat oficir Vojske Srbije zaposlen u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije i
 2. da je kandidatov dosadašnji nastavni rad pozitivno ocenjen, osim ako se bira po prvi put, kada je dovoljno da poseduje sklonosti i sposobnosti za nastavni rad.
POSEBNI USLOVI KONKURSA
 
Za izbor u zvanje nastavnika praktične nastave
 1. da je završio studije prvog stepena (Vojna akademija odgovarajućeg roda, službe odnosno studijskog programa),
 2. da ima dve poslednje službene ocene najmanje vrlo dobar i
 3. da je uspešno obavljao dužnost komandira voda ili dužnost istog ili višeg ranga.
Za ponovni izbor u zvanje asistenta
 1. da je kandidat student doktorskih studija odnosno da je magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije,
 2. da je prethodne nivoe studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00,
 3. da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad i
 4. da je bio u zvanju asistenta.

DOKUMENTACIJA KOJA JE PODNOSI UZ PRIJAVU
 
 Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
 1. dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa,
 2. biografske podatke,
 3. bibliografiju objavnjenih radova i CD sa elektronskim verzijama objavljenih radova (skenirane naslovne strane časopisa, knjiga, zbornika i sl., sadržaj, stranice sa značajnim podacima kao što su: podaci o izdavaču, podaci o recezentima, podaci o uređivačkom odboru, podaci o programskom odboru i sl., zavisno od toga gde je rad objavnjen i tekst rada) i
 4. saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerziteta odbrane u Beogradu).

NAČIN KONKURISANjA
 
Prijave na izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika veština i saradnika na Vojnoj akademiji, podnose se na adresu VP 2977 sa naznakom "konkurs za izbor u zvanja nastavnika veština i saradnika" i veće obrazovno-naučnog polja za koje je konkurs raspisan. U prijavi obavezno navesti adresu (vojnu poštu), telefon i užu naučnu oblast za koju se prijava odnosi.
 
Nepotpune i neblagovremene podnete prijave neće biti razmatrane.
 
Konkursna dokumentacija se neće vraćati.
 
Konkurs je otovren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici Vojne akademije.
 
 
VAŽNA NAPOMENA
 
Kandidati koji budu izabrani u zvanja nastavnika i saradnika, neće biti postavljeni na formacijsko mesto u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze saradnika i nastavnika veština ostvarivati sa formacijskog mesta na kom su već postavljeni, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017).
HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna