Izveštaj komisije izbor u zvanja za nastavnike veština

IZBOR U ZVANjA NASTAVNIKA VEŠTINA

I SARADNIKA

U VOJNOJ AKADEMIJI
 

 

Saglasno članu 119. Statuta Vojne akademije („Službeni vojni list“, broj 17/2012) stavljaju se na uvid javnosti Izveštaji komisija za izbor lica u zvanje nastavnika veština Vojne akademije po konkursu objavljenom na Internet stranici Vojne akademije, dana 25. 11. 2019. godine, i to:

-    za izbor jednog lica u zvanje nastavnika praktične nastave za užu naučnu oblast Vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji, za prijavljenog kandidata majora Vladimira Đurđevića (izveštaj), i

-    za izbor jednog lica u zvanje nastavnika praktične nastave za užu naučnu oblast Taktika oklopnih jedinica sa naoružanjem i opremom za prijavljenog kandidata maora Branka Veličkovića (izveštaj).

 

Omogućava se uvid u konkursnu dokumentaciju prijavljenog kandidata, svim zainteresovanim licima, svakog radnog dana u kancelarijama: referenta Veća za društveno-humanističke nauke Vojne akademije i referenta Veća za tehničko-tehnološke nauke  Vojne akademije u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

 

Uvid javnosti traje od 16. 03. do 30. 03. 2020. godine.

 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs