ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Stipendiranje PP VS i državnih službenika MO

Stipendiranje PP VS i državnih službenika MO

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE
UPRAVA ZA KADROVE
raspisuje

K O N K U R S

za stipendiranje profesionalnih pripadnika VS i državnih službenika MO za usavršavanje na vanrednim studijama drugog i trećeg stepena na fakultetima u građanstvu

Profesionalni pripadnici VS i državni službenici MO mogu konkurisati za dodelu stipendija za usavršavanje na vanrednim studijama drugog i trećeg stepena na fakultetima ili drugim visokim školama u građanstvu (koje imaju dozvolu za rad Ministarstva prosvete Republike Srbije) u školskoj 2008/2009. godini, ako ispunjavaju sledeće uslove:

OPŠTI USLOVI:

 1. da su državljani Republike Srbije,
 2. da su zdravstveno sposobni za vojnu službu (utvrđuje nadležna vojna zdravstvena ustanova) i
 3. da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno, da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora dužom od šest meseci. 

POSEBNI USLOVI:  

a) za studije drugog stepena
(diplomske akademske – master i specijalističke akademske studije)

Na studije drugog stepena (diplomske akademske – master i specijalističke akademske studije) može biti upućen profesionalni pripadnik VS i MO, odnosno državni službenik MO:

 1. koji je završio Vojnu akademiju ili osnovne akademske studije prvog stepena, sa prosečnom ocenom najmanje 7,50 i višom;
 2. koji u toku službe ima sve povoljne službene ocene i čiji je prosek ocena u službi najmanje „vrlo dobar”;
 3. koji poznaje jedan strani jezik na nivou prvog stepena prema kriterijumu Centra za strane jezike Vojne akademije, odnosno na nivou 1-1-1-1 STANAG 6001;
 4. koji je u službi u MO ili VS proveo najmanje pet godina efektivne službe, a izuzetno tri godine ako je osnovne akademske studije završio prosečnom ocenom 9,00 i višom;
 5. koji u godini u kojoj se upućuje na školovanje nije stariji od 35 godina;
 6. koji u prethodnom periodu nije upućivan na školovanje istog nivoa.

 

b) za studije trećeg stepena – doktorske akademske studije

Na studije trećeg stepena – doktorske akademske studije može biti upućen profesionalni pripadnik VS i MO, odnosno državni službenik MO:

 1. koji je završio studije drugog stepena;
 2. koji u toku službe ima sve  povoljne ocene, čiji je prosek ocena u toku službe najmanje „vrlo dobar” i koji za poslednja dva perioda ocenjivanja ima službene ocene „odličan”;
 3. koji poznaje jedan strani jezik na nivou drugog stepena prema kriterijumu Centra za strane jezike Vojne akademije, odnosno na nivou 2-2-2-2 STANAG 6001;
 4. koji u kalendarskoj godini u kojoj se upućuje na školovanje nije stariji od 42 godine;
 5. koji u prethodnom periodu nije upućivan na školovanje istog nivoa;
 6. doktor medicine, koji je proveo najmanje jednu godinu na dužnosti lekara specijaliste, čija će tema doktorske disertacije biti iz nekog od naučnoistraživačkih zadataka koje je odobrilo naučno-nastavno veće VMA.

 

NAČIN KONKURISANj

Kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa popunjavaju upitnik za školovanje („Službeni vojni list”, broj 41/93, obrazac br. 2).

Uz upitnik treba priložiti sledeća dokumenta:

 1. mišljenje starešine organizacijske jedinice ranga načelnika uprave ili višeg, za kandidate iz MO, odnosno, mišljenje starešine ranga komandanta puka–brigade ili višeg za kandidate iz VS, o kandidatu i potrebi školovanja za dužnost koju će obavljati;
 2. kopije poslednje dve službene ocene;
 3. za civilna lica na službi u VS i državne službenike MO potvrdu nadležnog organa da je lice u toku službe ocenjivano povoljnim ocenama sa prosekom ocena u toku službe;
 4. kopiju diplome – uverenja o završenom prethodnom školovanju (ako u diplomi –uverenju nema prosečne ocene uspeha, prilaže se izvod iz predmetnih ocena);
 5. potvrdu fakulteta o mogućnosti upisa studija i da kandidat ispunjava uslove za upis koje propisuje fakultet;
 6. spisak naučnih i stručnih radova;
 7. potvrdu Vojne akademije i Vojnomedicinske akademije da se studije ne mogu realizovati u Vojnoj akademiji, odnosno Vojnomedicinskoj akademiji;
 8. uverenje Centra za strane jezike Vojne akademije o stepenu poznavanja stranog jezika, odnosno sertifikat STANAG 6001.

 

Osim navedenih dokumenata, kandidati za studije trećeg stepena treba da dostave i overenu fotokopiju diplome o završenim studijama drugog stepena, a kandidati iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije još i potvrdu načelnika VMA o odobrenju doktorske disertacije.

Fotokopije dokumenata koje se prilažu treba da overi nadležni organ.
Konkursna dokumenta kandidati podnose u svojim organizacijskim jedinicama MO, odnosno jedinicama–ustanovama VS, do zaključenja konkursa. Upitnike (prijave) sa dokumentima kandidata iz MO i mišljenjem starešine ranga načelnika uprave ili višeg, odnosno mišljenjem starešine ranga komandanta puka – brigade, za kandidate iz VS,  nadležna organizacijska jedinica dostavlja Upravi za kadrove SLjR MO.

Uprava za kadrove SLjR MO sačiniće rang liste kandidata. Na usavršavanje na fakultete u građanstvu biće upućeni samo kandidati, za koje MO utvrdi da fakultet (smer) koji kandidat želi da upiše, odgovara potrebama sistema odbrane. Nadležne komande–jedinice će za kandidate, koji budu izabrani za školovanje, pokrenuti postupak za upućivanje na sistematski specijalistički pregled, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, kao i druge neophodne radnje, za upućivanje na školovanje.
Nepotpuna i nekompletna dokumenta neće se uzimati u razmatranje.
Međusobne obaveze Ministarstva odbrane Republike Srbije i lica upućenih na studije drugog i trećeg stepena u građanstvu regulišu se ugovorom.
Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Upravi za kadrove SLjR MO (na tel. 23-513, odnosno 011/3201-513). Uprava za kadrove neće vraćati dokumente kandidatima koji nisu izabrani.

Konkurs je otvoren do 23. maja 2008. godine.
HorSeparator
VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna