ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Prijem PP VS i MO na redovne poslediplomske studije oblika specijalizacije iz medicine i farmacije u VMA

Prijem PP VS i MO na redovne poslediplomske studije oblika specijalizacije iz medicine i farmacije u VMA

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE
UPRAVA ZA KADROVE
raspisuje

K O N K U R S

za prijem profesionalnih pripadnika VS i MO na redovne poslediplomske studije oblika specijalizacije iz medicine i farmacije u Vojnomedicinskoj akademiji

Profesionalni pripadnici VS i MO mogu konkurisati za prijem na redovne PDS oblika specijalizacije iz oblasti medicine i farmacije u Vojnomedicinskoj akademiji u školskoj 2008/2009. godini, i to:

1.OFICIRI

a) na PDS oblika specijalizacije iz medicine

 1.  
  1. Anesteziologija sa reanimatologijom 4
  2. Higijena 1
  3. Imunologija 1
  4. Interna medicina 4
  5. Oftalmologija 2
  6. Opšta hirurgija 4
  7. Patologija 1
  8. Pneumoftiziologija 1
  9. Radiologija 4
  10. Transfuziologija 1
  11. Zarazne bolesti 1
  12. Opšta medicina 4

 

b) na PDS oblika specijalizacije iz farmacije

 1. Farmaceutska tehnologija 1
 2. Ispitivanje i kontrola lekova 3
 3. Medicinska biohemija 2

 

2.CIVILNA LICA NA SLUŽBI U VS I MO

a) na PDS oblika specijalizacije iz medicine

 1.  
  1. Anesteziologija sa reanimatologijom 4
  2. Interna medicina 4
  3. Klinička farmakologija 1
  4. Oftalmologija 1
  5. Patologija 4
  6. Psihijatrija 1
  7. Radiologija 3
  8. Sudska medicina  1
  9. Transfuziologija  1

 

b) na PDS oblika specijalizacije iz farmacije

 • Farmaceutska tehnologija 1

OPŠTI USLOVI:

 1. da su državljani Republike Srbije,
 2. da su zdravstveno sposobni za vojnu službu (utvrđuje nadležna vojna zdravstvena ustanova) i
 3. da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno, da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora dužom od šest meseci.     

POSEBNI USLOVI:

 1. da su završili odgovarajući fakultet sa prosečnom ocenom najmanje 8,00;
 2. da su u toku službe imali sve povoljne službene ocene, a za poslednji period pre upućivanja na poslediplomske studije  imaju ocenu najmanje ''vrlo dobar'';
 3. da poznaju strani jezik na nivou prvog stepena prema kriterijumu Centra za strane jezike Vojne akademije, odnosno na nivou 1-1-1-1 STANAG 6001;
 4. da su zdravi i sposobni za vojnu službu bez ograničenja;
 5. da u prethodnom periodu nisu upućivani na školovanje istog nivoa.

 

NAČIN KONKURISANjA 

Kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa popunjavaju upitnik za školovanje ("Službeni vojni list", broj 41/93, obrazac br. 2).

 

Uz upitnik treba priložiti sledeća dokumenta:

 1. mišljenje starešine organizacijske jedinice ranga načelnika uprave ili višeg, za kandidate iz MO, odnosno, mišljenje starešine ranga komandanta puka-brigade ili višeg za kandidate iz VS, o kandidatu i potrebi školovanja za dužnost koju će obavljati;
 2. kopije poslednje dve službene ocene;
 3. kopiju diplome-uverenja o završenom prethodnom školovanju (ako u diplomi-uverenju nema prosečne ocene uspeha, prilaže se izvod iz predmetnih ocena);
 4. kopiju diplome o položenom stručnom ispitu;
 5. uverenje Centra za strane jezike Vojne akademije o stepenu poznavanja stranog jezika, odnosno sertifikat STANAG 6001.

Fotokopije dokumenata koje se prilažu treba da overi nadležni organ.

Upitnike (prijave) sa dokumentima kandidata i mišljenjem starešine organizacijske jedinice MO ranga načelnika uprave i višeg, za kandidate iz MO, odnosno starešine ranga komandanta puka-brigade i višeg, za kandidate iz VS, nadležna organizacijska jedinica dostavlja neposredno Upravi za kadrove Sektora za ljudske resurse MO najkasnije do zaključenja Konkursa.

Nadležne komande-jednice će za kandidate, koji budu izabrani za školovanje, pokrenuti postupak za upućivanje na sistematski specijalistički pregled, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, kao i druge neophodne radnje, za upućivanje na školovanje.

PDS oblika specijalizacije obavljaće se po Nastavnom planu i programu VMA, isključivo u VMA, pred čijom komisijom će slušaoci polagati specijalistički ispit.
Nepotpuna, nekompletna i neblagovremeno dostavljena dokumenta neće se uzimati u razmatranje. Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse MO neće vraćati dokumenta licima kojima nisu odobrene studije.
Početak PDS izabranim kandidatima biće regulisan naknadno, posebnom naredbom, kada im se obezbedi zamena na dužnosti.
Međusobne obaveze Ministarstva odbrane Republike Srbije i lica upućenih na poslediplomske studije oblika specijalizacije u Vojnomedicinsku akademiju regulišu se ugovorom.
Ostala obaveštenja u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Upravi za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane (na tel. 23-513, odnosno 011/3201-513).  
Konkurs je otvoren do 23. maja 2008. godine.

HorSeparator
VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna