Vojnomašinsko inž.

Svrha studijskog programa diplomskih akademskih studija Vojnomašinsko inženjerstvo je osposobljavanje oficira Tehničke službe – specijalnost Naoružanje i Borbena vozila u skladu sa misijama i zadacima Vojske Srbije, kao i diplomiranog inženjera mašinstva.

Realizacijom ovog studijskog programa, oficiri Tehničke službe – specijalnosti naoružanje i borbena vozila dopunjuju znanja stečena na osnovnim akademskim studijama i osposobljavaju se za rad na početnim ali i neposredno višim dužnostima u okviru specijalnosti i službe.

Diplomske akademske studije izvode se tokom jedne akademske godine (dva semestra). Ukupan broj ESPB koje student treba da skupi da bi završio ovaj stepen studija je 60.

Oficiri – diplomirani inženjeri vojnomašinskog inženjerstva biće osposobljeni za rešavanje složenijih tehničko-tehnoloških problema na početnim i neposredno višim dužnostima, koje su u vezi sa tehnologijom i organizacijom održavanja naoružanja, borbenih i neborbenih vozila u skladu sa misijama i zadacima Vojske Srbije.

Studijski program diplomskih akademskih studija Vojnomašinskog inženjerstva  realizuje se u dva izborna područja – modula: Naoružanje i Borbena vozila.

Student stuče diplomu diplomiranog inženjera mašinstva ako u predviđenom roku ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i tako ostvari 60 ESPB. Osim diplome, studentu se izdaje i Dodatak diplomi koji označava kompe¬tencije studenta za profesionalnog oficira u Tehničkoj službi – specijalnost Naoružanje i Borbena vozila, kao i za diplomiranog inženjera vojnomašinskog inženjerstva.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs