Doktorske akademske studije
Vojna akademija organizuje doktorske akademske studije, čiji je cilj osposobljavanje studenata za samostalan naučno istraživački rad, i kojima se stiče najviši stepen obrazovanja.

Doktorske akademske studije se izvode  na osnovu akreditovanih studijskih  programa koji traju tri godine, i njihovim završetkom se stiče 180 ESPB bodova.

Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih akademskih studija i predstavlja samostalni i originalni naučnoistraživački rad kandidata u odgovarajućoj naučnoj oblasti ili više naučnih oblasti.
 
Lice koje odbrani doktorsku disertaciju stiče naučni naziv doktora nauka u odgovarajućoj naučnoj oblasti.

Doktorske studije realizuju se kroz pet studijskih programa:
  • Vojnomašinsko inženjerstvo ,
  • Vojnoelektronsko inženjerstvo,
  • Menadžment u odbrani 
  • ABHO
  • Javne finansije

Od školske 2021/2022. godine planirana je realizacija doktorskih akademskih studija kroz četiri studijska programa: