Курс слушалаца за резервне официре
Циљ војног оспособљавања за резервне официре Војске Србије јесте оспособљавање слушалаца за обављање дужности командира одељења и командира вода, односно других дужности тог нивоа у роду-служби и успешно извршавање мисија и задатака Војске Србије.

Задаци школовања су:
  • оспособљавање слушалаца за извршавање борбених задатака у улози војника (борца),
  • оспособљавање слушалаца за командовањем одељењем и водом у свим мисијама и задацима Војске,
  • оспособљавање слушалаца за успешно припремање, организовање и извођење дејстава у извршавању мисија и задатака у улози командира одељења и командира вода,
  • оспособљавање слушалаца за правилно руковање, употребу, чување и одржавање средстава ратне технике и опреме одељења – вода,
  • упознавање слушалаца са организацијом, формацијом и начелима употребе тактичких јединица, садржајима и методама психолошко-пропагандног деловања непријатеља и оспособљавање за организацију и спровођење мера безбедносног обезбеђења у одељењу и воду,
  • припрема слушалаца за рад са људима,
  • стицање основних знања у изграђивању и развијању морала, правилима међународног ратног права и могућностима развијања особина које су неопходне за успешно руковођење одељењем и водом у извршавању мисија и задатака,
  • оспособљавање слушалаца за организовање и непосредно и извођење обуке у одељењу и воду и
  • оспособљавање слушалаца за вођење документације и евиденције о обуци у воду.

Критеријуми за избор кандидата за Курс за резервне официре:

Критеријуми за избор кандидата за Курс слушалаца за резервне официре Војске Србије прописани су одредбама Закона о војној, радној и материјалној обавези, Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока са оружјем ("Сл. гласник РС", бр. 7/2011) и Правилника о начину и условима за избор и о поступку избора регрута који ће се усавршавати за резервне официре („СВЛ“ бр. 10/2011).
Министарство одбране у средствима јавног информисања објављује јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и  КРО Војске Србије.
За добровољно служење војног рока са оружјем и КРО у Војсци Србије, могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у текућој години навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови које кандидат за добровољно служење војног рока са оружјем и Курс слушалаца за резервне официре у Војсци Србије треба да испуњава су:

1) да је држављанин Републике Србије;
2) да се не води кривични поступак односно да није правноснажно осуђиван за кривично дело за које се гони по службеној дужности;
3) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
4) да је здравствено способан за војну службу и
5) да није одслужио војни рок са оружјем.

Посебни услови су:

1) да има завршену високу школу одговарајуће струке од значаја за Војску Србије (основне академске студије или основне струковне студије);
2) да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне је5(динице Војске Србије и
3) да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација
 
Пријаву за Курс слушалаца за резервне официре у Војсци Србије кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
Кандидат који има пребивалиште или боравиште у иностранству пријаву подноси надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
Кандидат за резервног официра уз пријаву за курс прилаже доказе о испуњавању општих услова изузев тачака 4) и 5); фотокопију личне карте или пасоша (оригинал документ на увид); фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документ на увид); биографију; уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста, и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.

3. Избор кандидата 
 
Да би могао бити изабран за слушаоца за резервне официре кандидат мора испуњавати минималне услове из Привременог прегледа минималних услова за одређивање рода, службе и војноевиденционе специјалности, према психофизичким особинама, школској спреми, занимањима и знањима значајним за војску и да има позитивну безбедносну проверу.
Приликом избора слушалаца за резервне официре, првенство имају кандидати војни стипендисти, кандидати који су са бољим успехом завршили одговарајућу школу и кандидати млађег годишта.
Изабраном кандидату за слушаоца за резервне официре одређује се род, односно служба, у складу са списком струка и занимања значајних за одређивање рода, односно службе, и војноевиденционе специјалности регрута.

4. Закључивање уговора

Изабрани кандидати за курс за резервне официре са Министарством одбране потписују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе везане за курс за резервне официре.

 * * * * * * * * *
Војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије траје 6 месеци, а дели се на два периода: први период траје четири месеца и десет дана и обухвата период прилагођавања, општевојну обуку (која је идентична за све родове-службе и траје један месец и десет дана), стручноспецијалистичку обуку (која траје два месеца и петнаест дана) и редовно одсуство. 
После првог периода слушаоци користе редовно одсуство (десет дана). Први период се организује на Војној академији и полигонима Војске Србије где се реализују практични облици наставе. Други период траје један месец и двадесет дана, а обухвата стажирање у јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије и промоцију. Реализује се по плану команди, јединица и установа Војске Србије. Школовање се организује два пута годишње за следеће родове и службе: Пешадија, Артиљерија, АРЈ за ПВД, Оклопне јединице, Инжињерија, ВОЈ, Техничка служба, Интендантска служба, Служба телекомуникација, Саобраћајна служба и Геодетска служба.
Значај резервних официра је посебно актуелан у одбрамбеним структурама савременог друштва. Војна академија придаје велики значај овом школовању, чиме се младим и амбициозним људима даје могућност доказивања и кроз војну каријеру. Зато Војна академија реализује школовање за резервне официре Војске Србије. Тиме се даје могућност кандидатима да постану официри, иако нису завршили студије у Војној академији.

ЖИВОТ И РАД НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ
photoФОТОГАЛЕРИЈА
videoВИДЕОГАЛЕРИЈА
Промоција генерације септембар 2020
Завршна вежба "Дипломац 2020"